PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU – ROK 5. 5. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

V Zakonu se med drugim spreminja naslov V.B., ki se sedaj glasi »UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA«. Tako se spreminja 79.č len, ki med drugim določa, da se poleg programov in storitev, katere določa 11. in 18. člen Zakona o socialnem varstvu, izvajajo tudi drugi ukrepi na področju socialnega varstva. Ti se izvajajo v obliki projektov ali programov v skladu s strokovnimi načeli, ki jih podrobneje določi minister, pristojen za socialno varstvo, financirajo ali sofinancirajo pa se lahko iz državnega proračuna, občinskih proračunov ali evropskih skladov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 5. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *