Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – rok 30. 5. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

S predlogom zakona se med drugim spreminja 34. člen ZOFVI, ki določa razvid šol in vrtcev. Spreminjajo se podatki, ki se vpisujejo v razvid. Dosedanja alineja sicer določa, da se v razvid vpiše podatek o številki in datumu akta o ustanovitvi, kar pa v praksi ni relevanten podatek, saj se akti o ustanovitvi vrtca in šole pogosto spreminjajo, spremembe pa ne vplivajo na podatke v razvidu. Zato se predlaga, da se navedeni podatek opusti in namesto njega jasno določi, da se v razvid vpisujejo vse lokacije, enote, na katerih vrtci oziroma šole izvajajo svoje programe. To, da  so vrtci in šole v primeru novih lokacij ali opustitve delovanja na starih lokacijah, dolžne omenjene spremembe sporočiti ministrstvu, ki v tem primeru izda izvajalcu novo odločbo.

Spreminja se sedanji 44. člen, ki določa kriterije za ustanovitev javnega vrtca in šole.Določa se najvišje število oddelkov, ki jih lahko ima javni vrtec. Prvotno besedilo zakona je vsebovalo določbo o najmanjšem številu oddelkov, ko se lahko vrtec ustanovi kot javni zavod ter določbo o največjem številu oddelkov, ki jih ima lahko vrtec. S kasnejšo novelo se je določba o največjem številu oddelkov črtala. V praksi se je status vrtca pokazal kot eden izmed dejavnikov zagotavljanja kvalitete oziroma kakovostnega izvajanja programov, kar je še posebej razvidno glede položaja ravnatelja, ki je tako poslovodni organ kot pedagoški vodja, saj v primeru prevelikega števila oddelkov prevladujejo poslovodne naloge in ima ravnatelj manj časa za kvalitetno izvajanje pedagoških nalog. Hkrati se v praksi kažejo tudi težave pri pedagoškem vodenju vrtcev, ki imajo število oddelkov, s katerimi izpolnjujejo že pogoje za delovanje v samostojnih javnih zavodih, vendar jih njihovi ustanovitelji ohranjajo kot enote, ki delujejo v okviru osnovne šole.

Sedanja pravna ureditev, ki ne postavlja nobenih kriterijev za organiziranje vrtcev kot samostojnih javnih zavodov, doživlja številne kritike in opozorila, da se s tem otežuje kvaliteten razvoj dejavnosti predšolske vzgoje kot prvega podsistema v sistemu vzgoje in izobraževanja. Z namenom, da se vzpostavijo jasni kriteriji, ki bodo glede na število oddelkov določili statusne oblike njihovega delovanja, se predlaga, da se določi kot zgornja meja največjega števila oddelkov posameznega javnega zavoda 45 oddelkov, hkrati pa tudi obvezna ustanovitev vrtca kot javnega zavoda, ko je doseženo njegovo delovanje z desetimi oddelki.

Spreminja se tudi 53. člen, ki določa postopke za imenovanje ravnatelja. Najpomembnejša novost v postopku imenovanja ravnatelja je urejena v novem enajstem odstavku, ki namesto mnenja ministra uvaja institut soglasja in s tem tudi enofazni postopek imenovanja ravnatelja oziroma direktorja. Po dosedanjem postopku je svet zavoda izbral kandidata in zaprosil za mnenje ministra, po pridobljenem mnenju oziroma izteku roka za podajo mnenja, pa je izbranega kandidata tudi imenoval. Zaradi dvofaznega postopka (ko je svet zavoda najprej izbral kandidata, potem pa ga je po pridobljenem mnenju še imenoval) se je povečalo tveganje za morebitna koruptivna ravnanja v vmesnem obdobju, na kar je opozarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Da bi javni vrtec ali šola zaradi zamude pri podaji soglasij ne ostal brez poslovodstva, je v novem štirinajstem odstavku tega člena podana zakonska domneva, da se po izteku 30 dni od dneva prejema popolne vloge, šteje, da je soglasje k imenovanju podano, če minister v tem roku ne da soglasja oziroma ne posreduje pisne obrazložitve zavrnitve soglasja.

Zakonu se dodaja novi 127.a člen, ki bo določal financiranje osnovnih šol s prilagojenim programom in tudi glasbenih šol.  Lokalne skupnosti imajo različno urejene dogovore o financiranju osnovnih šol s prilagojenim programom in glasbenih šol.

45. člen predloga Zakona pa določa prehodno določbo za število oddelkov vrtcih.  Ker se v 44. člen zakona ponovno vnaša določba o največjem številu oddelkov, ko vrtec deluje kot javni zavod, je potrebno urediti tudi prehod sedanjega stanja v novo ureditev. V izogib nastajanju novih javnih zavodov, tako prehodna določba opredeljuje, da vrtci, ki so na dan uveljavitve vpisani v razvid, ne glede na število oddelkov, lahko še naprej delujejo na podlagi izdane odločbe. V primeru, da se vrtec z novogradnjo na novi lokaciji poveča z dodatnim številom oddelkov, ki presegajo število, ki ga je imel vrtec na dan uveljavitve zakona, pa je občina dolžna vrtec preoblikovati v najmanj dva javna vrtca in vpisati oba subjekta v razvid. Navedena obveznost občine torej obstaja le v primeru, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

Novogradnja povečuje število oddelkov, ki jih je imel vrtec na dan uveljavitve tega zakona.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do  vključno 30. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *