Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – rok: 20. 3. 2024

Ministrstvo za notranje zadeve nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (v nadaljevanju: Zakon):

S predlogom Zakona se tako med drugim spreminjajo kriteriji za izračun povračila dela stroškov občinam iz naslova povečanega nadzora državne meje (9.a člen). To pomeni, da se ohranja institut povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, pri čemer se s predlagano spremembo določajo kriteriji za delitev finančnih sredstev (dolžina državne meje na območju posamezne občine, število prebivalcev v občini in število nedovoljenih prehodov državne meje v občini z dodatno določitvijo časovne točke za preverjanje navedenih podatkov).

Nadalje se s predlagano spremembo, glede na vsebino Uredbe o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, ustrezneje določa obseg zakonskega pooblastila za izdajo navedene uredbe. Ta namreč določa le metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov, ne pa meril oziroma kriterijev ter tudi ne načina uveljavljanja povračila stroškov občinam (slednji je določen v petem odstavku 9.a člena ZNDM-2).

Predlo Zakona prav tako vsebinsko nadgrajuje institut povračila dela stroškov občinam zaradi izrednih dogodkov z določitvijo vsebinskih in postopkovnih pravil za izračun in izplačilo dela stroškov občinam ob državni meji (9.b člen). Tako se določa, da Vlada RS o višini povračila stroškov odloči na podlagi ocene skupnih stroškov, ki jih predhodno priglasijo občine Ministrstvu za notranje zadeve in upoštevaje zagotovljena sredstva v proračunu, pri čemer se taksativno določajo kriteriji za delitev finančnih sredstev. Kriteriji so smiselno enaki kot v predlagani spremembi četrtega odstavka 9.a člena ZNDM-2. Tako se določa tudi časovnica izplačil povračila delov stroškov. Vlada RS bo tako do konca koledarskega leta v katerem se bo iztekel enoletni rok za priglasitev stroškov iz naslova izrednih dogodkov, odločila o višini sredstev, finančna sredstva pa bodo občinam izplačana v naslednjem koledarskem letu.

Predlog Zakona pa predvideva tudi sledeče spremembe:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.