PREDLOG ZAKONA O SODIŠČIH – ROK 6. 11. 2023

Na portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o sodiščih (v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Cilji predlog Zakona so:

Med poglavitnimi rešitvami Zakona so na sledečih področjih:

 1. uvedba ene vrste prvostopenjskih sodišč,
 2. spremembe območij višjih sodišč,
 3. ureditev instituta razširjenih senatov
 4. Zakoniti sodnik – letni razpored sodnikov
 5. Imenovanje predsednika sodišča
 6. Izvrševanje zadev sodne uprave
 7. Personalni sveti,
 8. Nadzorne pristojnosti,
 9. Sodno osebje,
 10. Poslovanje sodišč,
 11. Zagotavljanje varnosti na sodiščih,
 12. Dostop javnosti,
 13. Postopanje Vrhovnega sodišča ob zaprosilu za svetovalno mnenje Evropskega sodišča za človekove pravice,
 14. Vzpostavitev prehodnega režima.

Skladno s predlogom Zakona se odpravlja 44 okrajnih sodišč, ohranja pa se 11 okrožnih, 4 višja in vrhovno sodišče. Sedanja okrajna sodišča se bodo štela za zunanje enote okrožnih sodišč.

Kot pojasnilo za uvedbo ene vrste prvostopenjskih sodišč oz. vzpostavitev okrožja kot osnovne organizacijske ravni sodišč predlagatelj ocenjuje, da je treba zagotoviti pogoje za učinkovito delovanje okrožja. Predlagana reorganizacija ohranja nespremenjen in kakovosten dostop do sodnega varstva za državljane, hkrati pa omogoča mehanizme za učinkovitejše upravljanje okrožja. Zakon ustanavlja okrožna sodišča, ki bodo osnovna organizacijska raven na prvi stopnji. Okrožno sodišče bo sodno oblast izvajalo na sedežu sodišča, posamezna procesna opravila pa bo izvedlo tudi na zunanjih enotah kot notranjih organizacijskih enotah. Glede na geografsko razvejanost ozemlja Slovenije trenutna mreža sodišč omogoča ustrezen dostop prebivalstva do sodnega varstva, zato območja okrožnih sodišč ostajajo nespremenjena. Merila, kdaj okrožno sodišče odloča tudi na zunanjih enotah, so povzeta po Smernicah za izdelavo mreže sodišč v podporo dostopu do sodnega varstva v kakovostnem sodnem sistemu (CEPEJ-GT-QUAL(2013)2). Zunanjo enoto bo vodil sodnik, določen z letnim razporedom.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko n posredujete do 6. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

* * *