Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – rok: 18. 1. 2024

S strani Ministrstva za kulturo smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: Zakon).

Ključni cilj predloga Zakona je vzpostavitev pravnega okvirja za zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialne varnosti in enakopravnejšo obravnavo samozaposlenih v kulturi, s tem pa tudi boljše izvajanje veljavne zakonodaje. 

Predlog Zakona z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu teh kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade RS podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Predlog člena predvideva, da se za druga vprašanja, ki jih Zakon podrobneje ne določa, smiselno uporabljajo ustrezna določila Zakona o kolektivnih pogodbah.

Člen dopolnjuje in operacionalizira zavezo iz veljavnega 82.b člena Zakona, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Zato bo kolektivna pogodba, ki jo uvaja novi, 82.c člen,  v skladu z 82.b členom Zakona opredelila predvsem minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, pogoje dela za zunanje izvajalce in druge medsebojne pravice in obveznosti z naročniki storitev. 

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 18. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.