PREDLOG UREDBE O VARNOSTNI DOKUMENTACIJI IN MINIMALNIH VARNOSTNIH UKREPIH POVEZANIH SUBJEKTOV – ROK 16. 8. 2023

S strani Urada Vlade RS za informacijsko varnost smo v pregled in mnenje prejeli predlog Uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba o informacijski varnosti je bila v neskladju s sistemskim zakonom s področja informacijske varnosti (ZInfV), ob tem praktično ni bilo mogoče nadzirati njenega izvajanja (razen v postopkih notranjih revizij), kar je bilo ocenjeno za veliko tveganje in izpostavljenost državnega centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema kibernetskim grožnjam.

Zato je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 49/23; v nadaljnjem besedilu ZInfV-B), ki je uvedel novo kategorijo zavezancev in sicer v novi četrti alineji prvega odstavka 5. člena (zavezanci) ZInfV, po kateri so zavezani subjekti po tem zakonu tudi: »- državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilci javnih pooblastil ter drugi subjekti, ki niso organi državne uprave iz prejšnje alineje ali izvajalci bistvenih storitev iz prve alineje tega odstavka in se povezujejo s centralnim državnim informacijskokomunikacijskim omrežjem oziroma sistemom (v nadaljnjem besedilu: povezani subjekti).«

Nadalje ZInfV sedaj že na zakonski ravni v novem 18.a členu ZInfV, ki ga je uvedel ZInfV-B, ureja osnovne obveznosti povezanih subjektov glede informacijske varnosti, za podrobnejše urejanje tega področja pa je pooblastil vlado (gre za predmetni predlog uredbe) ter ureja nadzor in sankcije za kršitve tudi še za omenjene zavezance (povezane subjekte).

Sicer bi morali povezani subjekti že sedaj izpolnjevati pogoje določene iz Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi, ki je bistveno bolj obširna od predloga uredbe, zato prilagoditev predlagani uredbi za njih ne bi smela povzročiti težav, osnovne obveznosti povezanih subjektov je ob tem predvidel že ZInfV-B, predlog uredbe jih le podrobneje ureja.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 16. 8. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                * * *