PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SISTEMA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA – ROK 6. 3. 2023

Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

Predlog uredbe v svojem 5. členu spreminja sedanji 14. člen, ki določa uporabo gasilskega znaka za aktiviranje gasilskih enot. Ta v drugem odstavku tako določa, da »Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na predlog Gasilske zveze Slovenije in po predhodnem soglasju županov določi, katere gasilske enote se v skladu s tem členom lahko aktivirajo z uporabo gasilskega znaka.« Do sedaj se je uporabljal znak za preplah oziroma neposredno nevarnost.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 6. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                        * * *