PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU PODUKREPA PODPORA ZA PREPREČEVANJE ŠKODE V GOZDOVIH ZARADI GOZDNIH POŽAROV TER NARAVNIH NESREČ IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba) je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uredba med drugim:

  1. ureja izvajanje navedenega podukrepa,
  2. določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obveznosti in finančne določbe.

Med upravičenci do podpore za ureditev protipožarne infrastrukture pa so tudi lokalne skupnosti.

Podpora po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, ki se v višini 25% zagotovijo iz državnega proračuna, 75% pa iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Sredstva se bodo razpisala z zaprtim javnim razpisom, katerega bo v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                        * * *