Predlog Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023 – 2032 – rok: 10. 11. 2023

S strani Urada RS za mladino smo v pregled in pripombe prejeli predlog Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023 – 2032 (v nadaljevanju: ReNPM 2023 – 20332).

ReNPM 2023 – 2032 je strateški dokument pripravljen na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki v 16. členu opredeljuje nacionalni program za mladino kot temeljni programski dokument s prednostnimi nalogami in ukrepi, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Nacionalni program za mladino vsebuje: programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce, pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobje in roke uresničevanja tega programa. Sredstva za uresničevanje javnega interesa se zagotavljajo iz državnega proračuna, sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih virov.

ReNPM 2023–2032 usmerja mladinsko politiko na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja, vključno s stalnim financiranjem in določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog za mladinsko politiko v državi.

ReNPM 2023–2032 zajema ključna področja, ki vplivajo na ciljno skupino mladih. V skladu z ZJIMS so mladi opredeljeni kot »mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta«. Kot ključna področja, ki vplivajo na mlade so opredeljuje na področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, sodelovanja mladih v družbi, bivanjskih razmer ter kulture.

Vizija nacionalnega programa za mladino v RS je omogočiti mladim možnosti in spodbude za kakovostno izobraževanje, kakovostna delovna mesta, zdravje, sodelovanje v družbi ter kulturo.

Ključne usmeritve ReNPM 2023–2032 so:

Ukrepi za uresničitev ciljev programa posegajo na različna področja državnih organov in služb, lokalnih skupnosti in nevladnega sektorja, vendar je glavni poudarek na vladnih organih (resorna ministrstva in vladne službe). Sredstva za izvajanje ukrepov ReNPM 2023–2032 se bodo, tako kot v preteklem obdobju, zagotavljala v okviru državnega proračuna, v veliki meri pa se iz evropske kohezijske politike in drugih evropskih ter mednarodnih programov, prav tako pa tudi s sredstvi samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.