Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 – rok: 12. 2. 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 (v nadaljevanju: Resolucija).

Namen Resolucije je oblikovati in udejanjiti dejavnosti za učinkovito obvladovanje vseh vrst naravnih in drugih nesreč, zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev ter drugih posledic nesreč, v katerih obvladovanje je vključen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter krepiti odpornost posameznikov in družbe na naravne in druge nesreče.

Nacionalni program temelji na prednostnih področjih Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč za obdobje 2015-2030 za usmerjeno delovanje držav znotraj sektorjev in med-sektorsko na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni na področjih razumevanja tveganja nesreč, krepitve vodenja z namenom, da se ta tveganja obvladujejo, vlaganjem v zmanjševanje tveganja nesreč za odpornost ter krepitve pripravljenosti na nesreče za učinkovito odzivanje in »boljšo ponovno izgradnjo« med obnovo in sanacijo.

Poudarek daje na preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovemu preprečevanju ter prizadevanjem za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge nesreče. Vlaganje v preventivo in zmanjšanje tveganj nesreč je učinkovitejše, trajnostno in dolgoročno tudi cenejše od drugih oblik varstva pred nesrečami ter prispeva k trajnostnemu ravnovesju v naravi in družbi ter osebni in premoženjski varnosti prebivalcev. Vseh tveganj nesreč, ni mogoče odpraviti, zato je potreben učinkovit nadaljnji razvoj zmogljivosti za odzivanje na naravne in druge nesreče.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 12. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.