Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 – rok: 13. 5. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030  (v nadaljevanju: Nacionalni program), ki jo je pripravilo Ministrstvo za obrambo.

Namen Nacionalnega programa je oblikovati in udejanjiti dejavnosti za učinkovito obvladovanje vseh vrst naravnih in drugih nesreč, zmanjšati njihovo število, število žrtev ter drugih posledic na način, da se bo krepila odpornost posameznikov in družbe na naravne in druge nesreče, s preprečevanjem, zmanjševanjem pogostosti, obsega in intenzivnosti nesreč, zviševanjem ravni pripravljenosti nanje, krepitvijo zmožnosti za odziv in razvojno naravnano obnovo po nesrečah.

Temelji na ugotovitvah ocen tveganj nesreč, iz katerih je razvidno, da Slovenija leži na območju, kjer je življenjsko okolje ogroženo zaradi številnih naravnih in drugih nesreč ter ocenah zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč s katerimi se ocenjuje zmožnost družbe za obvladovanje nesreč oziroma sposobnost družbe, da vplive (posledice) in pogostost oziroma verjetnost pojavljanja nesreč zmanjša do ravni, ki je za družbo še sprejemljiva. Naravne in druge nesreče vplivajo na varnost in kakovost življenja ljudi, živali in povzročajo materialno škodo na premoženju, kulturni dediščini in okolju. Kljub napredku znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem vzrokov in zmanjševanjem tveganj in posledic naravnih in drugih nesreč le-te še vedno vsako leto zahtevajo svoj davek. Iz leta v leto naraščajo tudi stroški intervencij in ocenjena škoda na stvareh in okolju.

Nacionalni program daje poudarek preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovemu preprečevanju ter prizadevanjem za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge nesreče. Še vedno velja, da je vlaganje v preventivo in zmanjšanje tveganj nesreč učinkovitejše, trajnostno in dolgoročno tudi cenejše od drugih oblik varstva pred nesrečami ter prispeva k trajnostnemu ravnovesju v naravi in družbi ter osebni in premoženjski varnosti prebivalcev. Vseh tveganj nesreč ni mogoče odpraviti, zato je potreben učinkovit nadaljnji razvoj zmogljivosti za odzivanje na naravne in druge nesreče.

Poseben del vsebine programa je namenjen tudi zagotovitvi finančnih sredstev za njegovo izvajanje. Do leta 2030 se bodo zagotavljala sredstva za izvajanje temeljnih nalog ZRP, določenih z Zakonom o VNDN na lokalni, regijski in državni ravni. Glede na naraščajoči trend tako števila naravnih in drugih nesreč kot tudi obsega ter zahtevnosti odziva, bo potrebno še naprej zagotavljati sredstva v okviru evropske kohezijske politike ter drugih namenskih EU virov.  Prav tako bo potrebno zagotoviti povečanje integralnih sredstev za delovanje, vzdrževanje, opremljanje ter nadgradnjo sistema ZRP vsaj v obsegu dodatnih 15 % letno.

Poleg zagotavljanja finančnih sredstev za redno delovanje bo obseg sredstev odvisen tudi od evropskih projektov, črpanja kohezijskih sredstev in sredstev predvidenih iz načrta za okrevanje in odpornost.

Med drugim bo treba tudi nadaljevati z vsakoletnimi razpisi za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, s ciljem izenačevanja opremljenosti gasilskih in drugih reševalnih služb med občinami, ki imajo slabše razvojne oziroma materialne možnosti.

Od skupnih sredstev požarne takse bo 50 odstotkov, ki jih prejemajo občine, še naprej namenjenih investicijski porabi, s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni ravni z namenom, da se načrtno nadaljujeta posodabljanje in nadomeščanje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter vozil.

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je ključna investicija za nakup ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP ob poplavah, požarih v naravnem okolju, žledu in ujmah na državni, regionalni in lokalni ravni. Oprema bo namenjena regionalno-lokalnim reševalnim enotam za hitre intervencije CZ za ustrezno logistično podporo in operativno učinkovitost pri izvajanju nalog ZRP v primeru poplav, požarov v naravnem okolju, žledu in ujmah, del opreme pa za usposabljanje v vseslovenskih centrih za protipoplavno zaščito, za velike požare v naravnem okolju, ter žled in ujme.

Prav tako pa se v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027 tudi investicija za izgradnjo zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 13. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.