PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA NASILJA V DRUŽINI IN NASILJA NAD ŽENSKAMI 2023- 2023- ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023 – 2028, katere namen je:

 1. prepoznati ključna področja, pri katerih se zaznavajo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe,
 2. opredeliti cilje in ukrepe s katerimi se bo doseglo izboljšave na področju zaščite žrtev in preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

Z izvajanjem Resolucije se želi doseči naslednje strateške cilje:

 1. Raznoliki, trajni, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter programi namenjeni povzročiteljem nasilja v družini in nasilja nad ženskami;
 2. Izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike;
 3. Visoko strokovno usposobljeni strokovni delavci/delavke in strokovnjaki/ strokovnjakinje, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja;
 4. Ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, visoka ozaveščenost družbe na tem področju ter preventivno delovanje;
 5. Izboljšani/posodobljeni/nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami in pomoči žrtvam tovrstnega nasilja z vključitvijo vidika spola;
 6. Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami;
 7. Izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov.

Ukrepi so v veliki meri vezani na načrtovane politike resornega ministrstva, bodo pa ti v določenem obsegu zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade RS, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

Finančna sredstva za izvajanje ukrepov Resolucije e bodo zagotavljala:

 1. Iz državnega proračuna,
 2. Iz proračunov lokalnih skupnosti,
 3. s sredstvi Evropske unije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *