PREDLOG PRAVILNIKA O STANDARDIH ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI – ROK 19. 7. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Pravilnika o standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami n(v nadaljevanju: Pravilnik) ter ga poslalo v medresorsko usklajevanje.

Pravilnik v svojem 37. členu določa da je normativ za oblikovanje oddelkov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke v zavodu šest otrok, za oblikovanje oddelkov v zavodu, kamor so vključeni le otroci z avtističnimi motnjami ali otroci s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa štirje otroci. Normativ za oblikovanje oddelkov za izvajanje programov za predšolske otroke, ki jih občina organizira pri šolah ali zavodih, je določen v zakonu, ki ureja vrtce in pravilniku, ki ureja normative in standarde za vrtce.

V 70. členu Pravilnika je določeno, da lahko šola oziroma zavod sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v Pravilniku, ali pa določeno delovno mesto sistemizira v večjem obsegu, kot je določeno s Pravilnikom. Sredstva pa se zagotavljajo iz proračuna lokalne skupnosti, sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda ter drugih virov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 7. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *