PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA NOVOGRADNJE, POSEGE V OBSTOJEČE STAVBE IN SANACIJO OBSTOJEČIH STAVB ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI RADONA – ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za naravne vire je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Predlog pravilnika spreminja 17. in 18. člen veljavnega pravilnika. V 17. členu (dokumentacija) se tako med drugim na novo določa, da je eleborat protiradonske zaščite samostojni dokument, če projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ni potrebna.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *