Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank – rok: 15. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

Sprememba pravilnika je potrebna zaradi sprejetja novega računovodskega standarda oziroma računovodskih rešitev v nepridobitnih organizacijah ter novega Enotnega kontnega okvirja, ki se nanaša na nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava.

Sprememba je potrebna tudi zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah, ki v 8. členu (oziroma 25. členu ZPolS) omogoča prenos sredstev strank, ki delujejo v RS ali v državah članicah EU na račun stranke, ki je organizator ali izvajalec projektov skupnega interesa – organizacija in izvedba skupnih dogodkov, izobraževalnih aktivnosti (izobraževanja, seminarji, posveti, konference, delavnice, usposabljanja, raziskovalne ali publicistične dejavnosti ipd.), kamor se ne vštevajo redno poslovanje stranke, volitve v predstavniške in individualne organe države, lokalnih skupnosti in Evropske unije ter referendumi.

Stranka, ki na svoj transakcijski račun prejme sredstva od druge stranke ali fundacije, pa mora ta sredstva posebej evidentirati in skladno s pisnim dogovorom porabiti v skladu z njihovim namenom ter o porabi posebej poročati v poročilu iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona, poleg tega mora stranka posebej evidentirati in posebej poročati tudi o sredstvih, ki jih s svojega transakcijskega računa prenese na drugo stranko ali politično fundacijo. Zato se v pravilniku na novo določa, da se med prihodke in odhodke stranke prišteje tudi zneske, ki so jih stranke prenesle ali prejele od strank, ki delujejo v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije in z njimi povezanih političnih fundacij, za projekte skupnega interesa v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPolS ter zneske, ki so jih stranke porabile za izvedbo projektov skupnega interesa.

Določa se tudi, da se v okviru pojasnil k računovodskim izkazom objavijo letna poročila pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj 20 % kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravnih oseb, v primeru gospodarskih družb pa tudi njihove letne revizije računovodskih izkazov, ne glede na to, ali je z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zanje predpisano obvezno letno revidiranje računovodskih izkazov.

Prav tako se bodo morali podatki o prihodkih in odhodkih strank, pridobljenih, prenesenih ali porabljenih za organizacijo ali izvedbo skupnih dogodkov, izobraževalnih aktivnosti po drugem odstavku 25. člena ZPolS prikazati tudi v obrazcu, ki je priloga k pravilniku.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.