PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DOLOČITVI IN VARSTVU NARAVNIH VREDNOST – ROK 10. 2. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednost (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Pravni podlagi za izdajo Pravilnika sta – šesti odstavek 37. člena Zakona o ohranjanju narave, ki določa, da minister določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne vrednote ter – drugi odstavek 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam, ki določa, da minister določi za naravne vrednote tiste dele narave, ki imajo lastnosti jame po tem zakonu, in obenem razvrsti jame glede režima vstopa na odprte jame s prostim, nadzorovanim vstopom in zaprte jame.

Minister s pravilnikom za vsako naravno vrednoto določi:

Za naravne vrednote, ki so jame, minister določi zlasti:

Strokovni predlog  za določitev naravnih vrednot na podlagi četrtega odstavka 37. člena  ZON pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave. Spremembe in dopolnitve pravilnika temeljijo na  zadnjem strokovnem predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).

S Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Priloga 1.

Ostale priloge:

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na  posredujete do 10. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si

* * *