Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest – rok 25. 4. 2024

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki določa vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na cestah in potrebni nivo rednega vzdrževanja cest.

Predlog Pravilnika tako med drugim določa, da pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj dvakrat tedensko na glavnih, regionalnih, lokalnih cestah in javnih poteh s prometno obremenitvijo ≥ PLDP.

Prav tako določa, da občine vzdržujejo hortikulturne ureditve v območju cestnega zemljišča državnih cest v naselju ter ureditve na kolesarskih površinah in površinah za pešce

Sestavni del predloga Pravilnika sta tudi spremenjeni tabeli o razvrstitvi del rednega vzdrževanja v prednostne razrede ter prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.