PREDLOG NOVELE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – ROK 11. 4. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona. Za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami so na teh območjih ustanovljene tudi dvojezične osnovne in srednje šole ter osnovne šole s prilagojenim programom, ki izvajajo prilagojene in posebne programe vzgoje in izobraževanja.

S predlogom spremembe in dopolnitve zakona se daje možnost, da se lahko otroci s posebnimi potrebami v ustrezni prilagojeni in posebni vzgojno-izobraževalni program usmerijo z odločbo o usmeritvi ne glede na občino stalnega bivališča temveč v šolo, ki je najbližja oziroma izpolnjuje pogoje za sprejem otroka s posebnimi potrebami.  S tovrstnim ukrepom se zagotavlja tudi obstoj dvojezičnih šol s prilagojenim programom na dvojezičnem območju.

Ministrstvo predlaga sprejem predloga Zakona po skrajšanem postopku.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                     * * *