Predlog novele Zakona o lokalnih volitvah – rok 27. 3. 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, s katero sem med drugim določa omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam tako, da ni dopustno, da državni organi občinam pri izvajanju dejavnosti ob lokalnih volitvah zaračunavajo stroške dela.

Prav tako se z dopolnitvijo 39. člena nedvoumno določa, da tajnik občinske volilne komisije ne more biti kandidat, zaupnik ali predstavnik liste. S to rešitvijo se postavlja jasno ločnico med kandidati in tistimi, ki lahko vplivajo na kandidature.

Z dopolnitvijo 40. člena pa se prvič določa pristojnost DVK, da zagotavlja informacijsko podporo lokalnih volitev. S spremembo Zakona se določa tudi, da DVK skrbi za vzpostavitev aplikacije za podporo imenovanja volilnih organov, vzpostavitev in vzdrževanje enotne zbirke list kandidatov ter njeno povezovanje z evidenco volilne pravice, podporo kandidacijskemu postopku, izračun izidov glasovanja in objavo izidov volitev.

Spremembe so tudi na področju volilnega spora, na podlagi katerih bo imela občinska volilna komisija poleg dosedanje pristojnosti reševanja ugovorov zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja, ki so jih kandidati oziroma predstavniki kandidature ali liste kandidatov vložili v skladu s 96. členom ZLV, tudi pristojnost reševati ugovore, ki bodo vloženi zaradi nepravilnosti pri izvajanju katerega koli opravila volilnega odbora na volitvah.

Spremembe se predvidene tudi na področju potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov. Tako bo v občinah v več kot 5.000 prebivalci določeno trdi dnevno predčasno glasovanje.

Prav tako občinski svet ne bo več potrjeval mandatov članov občinskega sveta, temveč se bo le seznanil z izidom volitev. Ta se bo lahko konstituiral, če bo ugotovljena izvolitev več kot polovice članov. To je pomembno tudi zaradi ponovnih volitev, ki se bodo lahko opravile v primeru, če bo sodišče tožbi ugodilo in ugotovilo drugačno razdelitev mandatov zaradi nepravilnosti, ki jih določa 102.c člen predloga Zakona.

Med napovedanimi spremembami je npr. tudi:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 27. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.