PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAME IN VARNOSTI – ROK 27. 1. 2023

Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo predložilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju: Zakon), s katerimi želijo uskladiti ureditve posameznih institutov javnega naročanja z zakonom o javnem naročanju ter tako poenostaviti postopke.

Eden od ciljev Zakona je tudi odprava nekaterih manjših pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, kar bo pomembno prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitejšemu javnemu naročanju. K spremembi izvajanja postopkov javnega naročanja na področju obrambe in varnosti bo prispevala tudi posodobitev portala javnih naročil v okviru projekta eForms. Prenovljeni portal bo v skladu z novo evropsko ureditvijo vključeval obrazce za postopke, izvedene tako na podlagi tega zakona kot na podlagi zakona o javnem naročanju.

Da bi poenostavili postopke ter omogočili lažje in bolj fleksibilno izvajanje, večjo pravno varnost ter večjo preglednost javne porabe, predlog Zakona spreminja številne institute in jih poenoti z ureditvijo, ki je bila na splošnem in infrastrukturnem področju uveljavljena s spremembami zakona o javnem naročanju. Predlog Zakona natančneje ureja pravila v zvezi s t. i. evidenčnimi postopki, za katera bodo naročniki tudi na podlagi tega zakona morali v 30 dneh od oddaje naročila pisno obvestiti vse ponudnike. Ob tem predlog nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo, kar lahko prispeva k lokalnemu in regionalnemu spodbujanju gospodarstva ter potrošnji.

Z vidika transparentnosti predlog Zakona ureja objavo celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave.

Predlog Zakona prinaša tudi spremembe v ureditvi elektronskega javnega naročanja, ki v celoti sledijo ureditvi, ki je že v veljavi na splošnem in infrastrukturnem področju. To pomeni obvezno uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti elektronsko oddajo prijav ali ponudb, kar hkrati prinaša večjo transparentnost javnih naročil. Predlog med drugim črta potrebo po soglasju ministrstva, pristojnega za javna naročila, ter po soglasju nadzornega organa naročnika oz. vlade, če naročnik nima nadzornega organa, s čimer odpravlja administrativno obremenjevanje naročnikov pri sporočanju podatkov o posamičnih naročilih na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.

S spremembo bi ukinili tudi institut dodatne obrazložitve, zato pa bi podrobneje uredili, kaj mora vsebovati obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 27. 1. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                        * * *