OSNUTEK ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU – ROK 14. 4. 2023

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Zakon ureja skupne temelje sistema plač funkcionark in funkcionarjev in javnih uslužbenk in javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti za določanje plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zsruzenjeobcin.si.

* * *