Osnutek Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov – rok 13. 6. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo osnutek Uredbe o opravljanju državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, s katero se podrobneje:

  1. predpisuje dejavnost opravljanja državne javne službe sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov,
  2. določa način njenega opravljanja,
  3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
  4. pravice in obveznosti uporabnikov,
  5. druge elemente, pomembne za opravljanje državne javne službe,
  6. finančno jamstvo za opravljanje dejavnosti državne javne službe.

Osnutek uredbe je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje državne javne službe in predpišejo razlogi za odvzem koncesije.

Z Uredbo se želi zagotoviti izgradnjo primernih objektov, ki bodo omogočali sežig gorljivih komunalnih odpadkov, nastalih na ozemlju RS, primernih za energijsko izrabo ter tako poleg ostalega povišali prepotrebno samozadostnost in prilagodljivost države na  področju ravnanja z odpadki.

V postopke termične obdelave bodo usmerjeni le odpadki oz. frakcije, ki jih ni možno reciklirati.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 13. 6. 2024  na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *