NACIONALNA STRATEGIJA ZA MUZEJE IN GALERIJE 2024–2028 – ROK 13. 11. 2023

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024-2028, ki jo daje v javno razpravo. Veljavna strategija se letos izteče, s prihodnjim letom naj bi stopila v veljavo nova.

Predlog strategije je pripravila delovna skupina za muzejsko politiko, v pripravo so bile vključene strokovne muzejske organizacije. Strategija temelji na opravljenih analizah in strokovnih strateških smernicah mednarodnih organizacij. Tokrat se muzejev in galerij prvič lotevajo s sektorsko strategijo. Oboji v več pogledih predstavljajo zelo pomemben del kulture: letno razpolagajo z 63 milijoni evrov, od tega je približno 85 odstotkov javnih sredstev, imajo približno 1000 zaposlenih in še 2000 zunanjih sodelavcev ter privabijo številne obiskovalce. V lanskem letu si je razstave v slovenskih muzejih in galerijah ogledalo več kot dva milijona obiskovalcev.

Slovenska muzejska mreža je po besedah državnega sekretarja zelo razvejana in raznolika tako tipološko in vsebinsko kot tudi organizacijsko. Prvi izziv je tako, kako vse te raznolike institucije spraviti v enotno delujoč sistem, ki bo sledil enakim kakovostnim standardom. Strategija to raznolikost priznava in je zastavljena na način, da lahko vsaka od institucij prispeva k uresničevanju skupnih ciljev strategije. Obenem želijo s strategijo institucije spodbuditi k povezovanju programov in izmenjavi.

Drugi pomemben izziv je, kako povezati fizične zbirke z digitaliziranimi vsebinami, da bo ponudba zanimiva za obiskovalce. Izziv je tudi, kako vzpostaviti bolj sistematično izobraževanje za muzejske delavce, tako formalno izobraževanje skozi univerzitetne programe, kar bo moralo biti predmet medresorskega dogovarjanja, kot izobraževanje, ki že poteka znotraj muzejskih organizacij.

Ob strategiji se oblikuje tudi  večletni načrt investicij in vlaganj v muzeje. Strategiji bo sledila prenova zakonodaje, ki bo na novo opredelila javno službo muzejev in jo uskladila z novo definicijo muzeja, ki jo je sprejel Mednarodni muzejski svet. Omenjena definicija sicer odpira in širi javno poslanstvo muzejev ter jih zavezuje k delu s skupnostmi, trajnostnemu razvoju in povečevanju dostopnosti zbirk tudi skozi digitalne vsebine.

Predlog strategije bo v javni obravnavi dva meseca. Ob tem nastaja izvedbeni načrt strategije, ki se bo začel izvajati po sprejetju.

Predlog strategije že upošteva, da se v okviru načrta za okrevanje in odpornost pripravlja digitalni register nepremične kulturne dediščine, na katerega se bo vezal razvoj spletne platforme, ki bo povezala slovenske muzeje ter omogočila boljše sodelovanje med njimi in boljšo promocijo programov doma in v tujini.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 13. 11. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik@zdruzenjeobcin.si.  

PREGLEDNICA-PRIPOMB-IN-PREDLOGOVPrenos