INFORMACIJA O OBSEGU NEPREMIČNIN V LASTI DRŽAVE, KI SO KATEGORIZIRANE KOT OBČINSKE JAVNE CESTE IN SO ŠE VEDNO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE – ROK 14.7.2023

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo in posredovalo v obravnavo predlog gradiva za sejo Vlade RS gradiva za obravnavo na seji Vlade Republike Slovenije v katerem so smiselno upoštevali pripombe iz prvega kroga usklajevanja.

Republika Slovenija je na dan 31. 12. 2022 lastnica 20. 081 parcel, ki naravi predstavljajo ceste. Gre za parcele v 166 od 212 občin, ki so z odloki o kategorizaciji občinskih cest določene kot občinske ceste in imajo skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) vpisan podatek v matični evidenci dejanske rabe – javna občinska cestna infrastruktura. Za prenos nepremičnin se  uporablja ZSPDSLS-1, ker se pravni posel nanaša na urejanje lastniških razmerij v zvezi z že zgrajeno občinsko javno infrastrukturo in ne na podlagi razvojnih načrtov. Lastninsko pravna razmerja se uredijo v roku petih let od izdaje sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerim se je seznanila z informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste.

Vaša mnenja in pripombe nam lahko posredujete do petka, 14.7.2023, na elektronski naslov: mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si

Za sejo Vlade RS so predlagani naslednji sklepi:

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate  gradivo, ter seznam parcel, ki so v lasti države ter na njih poteka občinska cesta.

GRADIVO ZA SEJO VLADE

SEZNAM PARCEL