Predlogi predpisov

Leto
Iskanje
 • 17.05.2024

  Predlog Zakona o dedovanju – rok 29. 5. 2024

  Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o dedovanju, s katerim se glede nepremičnin, ki ležijo na območju stavbnih zemljišč, in ki predstavljajo zapuščino brez dedičev, določa, da postanejo lastnina občine, na območju katere ležijo, razen če se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev..

  Z namenom pohitritve zapuščinskih postopkov se določajo krajši roki:

  1. v postopku v primeru neznanih dedičev,
  2. v postopku z vabilom z oklicem in
  3. v postopku prenosa zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev.

  Hkrati je v zvezi s temi postopki predlagano, da se oklici objavijo samo še na sodni deski – to je na spletnih straneh sodišč in oglasni deski sodišča.

  Enak način objave oklicev se predlaga tudi za oklice dedičem, volilojemnikom ali upnikom, kadar je za zapuščinsko obravnavo pristojen organ tuje države (225. člen ZD) ter oklice dedičem in volilojemnikom, če je za zapuščinsko obravnavo po tujem državljanu glede njegovega premičnega premoženja pristojen tuj organ, pa vsi dediči, ki so v Republiki Sloveniji, predlagajo, naj obravnavo opravi sodišče v Republiki Sloveniji (227. člen ZD).

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 29. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 17.05.2024

  Predlog Zakona o informacijski varnosti – rok: 29. 5. 2024

  Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o informacijski varnosti (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravil Urad Vlade RS za informacijsko varnost.

  Zakon ureja področje informacijske in kibernetske varnosti ter opredeljuje nacionalni sistem informacijske varnosti v RS. Pri tem ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, organa za obvladovanje incidentov velikih razsežnosti in kriz, enotne kontaktne točke za kibernetsko varnost, skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti, ureja sprejem Strategije kibernetske varnosti RS in določa kibernetsko obrambo ter sodelovanje pristojnih državnih organov in skupin CSIRT.

  Zakon se uporablja tako za javne kot zasebne subjekte, katere določata prilogi k Zakonu, če imajo vsaj 50 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto vsaj 10 milijonov evrov. Določa pa tudi, da se uporablja za mestne občine in občine v krajih, kjer so sedeži upravnih enot.

  Zakon opredeljuje CSIRT. To je skupina, ki se odziva na incidente na področju računalniške varnosti, sprejema prijave o kršitvah varnosti, izvaja analize in pomaga priglasiteljem pri obvladovanju incidentov. Znotraj tega pa Zakon določa delovanje CSIRT SI-CERT, ki je pristojen za obravnavo incidentov, ki jih priglasijo zavezanci, subjekti lokalne samouprave in sicer mestne občine in občine, ki imajo sedeže v krajih, kjer so sedeži upravnih enot.

  Zakon ureja tudi področje kibernetske varnosti. Tako med drugim predvideva tudi sodelovanje več organov, in sicer lahko pristojni nacionalni organ za namen kibernetske varnosti sklene sporazume o sodelovanju, v katere se po potrebi vključi državne organe, organe lokalne samouprave, gospodarske družbe, zavode in druge organizacije.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 29. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 16.05.2024

  Predlog Zakona o medijih – rok 24. 5. 2024

  Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Zakona o medijih in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

  Predlog novega zakona o medijih je zgrajen na treh glavnih vsebinskih sklopih, ki drug drugega smiselno dopolnjujejo.

  Prvi sklop zajema svobodo izražanja, avtonomijo novinarjev in neodvisnost medijev.

  Drugi sklop je namenjen spodbujanju in zaščiti medijske raznolikosti oziroma pluralnosti.

  V tretjem sklopu pa so zajete obveznosti in odgovornosti izdajateljev ter nujne omejitve medijske dejavnosti.

  Predlog zakona vsebuje tudi sklop posebnih določb o izvajanju radijske in televizijske dejavnosti.

  Najpomembnejše spremembe:

  • predlog novega zakona zajema tudi nove digitalne medije in medijske oblike,
  • usklajen je z Evropskim aktom o svobodi medijev in Aktom o umetni inteligenci,
  • uvaja prenovljen razvid medijev, ki bistveno povečuje preglednost medijske krajine: lastništva in financiranja medijev,
  • predpisuje preglednejše državno oglaševanje,
  • uvaja nove postopke za ugotavljanje in omejevanje koncentracije v medijih,
  • omogoča pripravo sodobnih državnih pomoči za spodbujanje medijske raznolikosti (pluralnosti),
  • omogoča učinkovitejše zamejevanje širjenja sovražnega govora,
  • zahteva obvezno označevanje uporabe umetne inteligence v medijih

  Glede preglednejšega državnega oglaševanje pripravljavci med drugim pojasnjujejo, da predlog novega zakona sledi načelom evropskega akta o svobodi medijev (EMFA), ki zahteva večjo preglednost državnega oglaševanja. Zavezanci za razkrivanje dodeljenih sredstev za državno oglaševanje in javno naročanje blaga in storitev so glede na definicijo vsi vladni in regionalni organi ter subjekti, ki so pod posrednim ali neposrednim nadzorom nacionalne ali podnacionalne vlade, kar zajema tudi državna podjetja in podjetja v državni (so)lasti. Po novem bodo morale zato državne ustanove (ministrstva, agencije, občine …) redno poročati o vseh medijskih izdatkih: oglasih, kampanjah in drugih zakupih medijskega prostora. 

  S prenovo razvida medijev se vzpostavlja nov register, s katerim se nadomešča dosedanji medijski razvid. V novem razvidu bo mogoče poiskati aktualne podatke o formalnih in dejanskih lastnikih medijev, podatke o državnem oglaševanju in prejetih državnih pomočeh ter druge podatke, ki so potrebni za poznavanje in analizo medijske krajine.

  Vaše pripombe, mnenja in predloge nam lahko posredujete do 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 14.05.2024

  Predlog Zakona o gostinstvu – rok 14. 6. 2024

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, katerega temeljni cilji so:

  • vzpostavitev čim ugodnejšega poslovnega okolja za učinkovit in uspešen razvoj slovenskega gostinskega sektorja z odpravo administrativnih ovir za razvoj dejavnosti in sledenjem sodobnim smernicam razvoja;
  • spodbujanje dviga kakovosti slovenske gostinske (prehrambne in nastanitvene) dejavnosti in dodane vrednosti v slovenskem turizmu (katerega ključni del je nastanitvena in gostinska ponudba);
  • spodbujanje trajnostnega turizma in podpora drugim strateškim in razvojnim ciljem Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.

  Prva rešitev se nanaša na obratovalni čas gostinskega lokala, in sicer se ukinja obveznost prijave rednega obratovalnega časa gostinskega obrata pristojnemu organu občine. S tem se odpravljajo administrativne ovire, gostinski prostor mora obratovati v skladu z objavljenim urnikom v mejah splošnega akta občine.

  Druga rešitev se nanaša na obratovalni čas prehrambnih gostinskih prostorov . V zakonu so določene meje rednega obratovalnega časa in meje rednega obratovalnega časa na območju stanovanj. V zakonu je pooblastilo občinam da lahko iz določenih razlogov in do določene mere

  prilagajajo meje rednega obratovalnega časa s splošnim aktom, posebej na območju stanovanj zakon določa varovalke. Gostinski prostor lahko obratuje izven mej rednega obratovalnega časa v zakonu oziroma splošnem aktu, če pridobi pisno soglasje občine, ki ga občina izda na podlagi splošnega akta. Razširjene so možnosti za dneve, ko prehrambni gostinski prostor lahko obratuje izven rednega obratovalnega časa brez soglasja občine.

  Določene so vrste nastanitvenih obratov, ki so:

  • hotel,
  • motel,
  • penzion,
  • prenočišče,
  • mladinsko prenočišče,
  • gostišče,
  • apartma,
  • hotelsko naselje,
  • apartmajsko naselje,
  • planinski dom, drug dom,
  • glamping,
  • kamp,
  • šotorišče,
  • postajališče za bivalna vozila,
  • nestandardni nastanitveni obrat v naravi (npr. hiška na drevesu, nastanitev v vinskih sodih, ipd.).

  Z Zakonom se določa obveznost vpisa nastanitvenega prostora v Register turističnih nastanitev in pridobitev identifikacijske številke nastanitvenega prostora, v primeru nastanitvenega prostora, ki je stanovanje, pa tudi obveznost vpisa in pridobitve identifikacijske številke tudi na nastanitveno enoto.

  Večje spremembe so pri oddajanju v kratkotrajni najem. Gre za drugačno ureditev opravljanja nastanitvene dejavnosti v stanovanjih kot je bila določena v ZGos, kjer je imenovana »opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih«. Izvajalca te nastanitvene dejavnosti v stanovanju v predlogu imenujemo ponudnik kratkotrajnega najema. Ponudnik kratkotrajnega najema je še vedno lahko pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki je s tem statusom registrirana v Poslovnem registru RS. Oddaja se lahko stanovanje ali njegov del v enostanovanjski stavbi, dvostanovanjski stavbi ali večstanovanjski stavbi, razen v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji. Določena je omejitev števila ležišč glede na vrsto stanovanjske stavbe v kateri se stanovanje nahaja, saj ima število gostov večji vpliv v stavbah z več stanovanji, kjer so kapacitete bolj obremenjene (število parkirišč, uporaba dvigala, komunalna poraba, itd.).10 Pri oddajanju stanovanja v večstanovanjskih stavbah je določen odstop od SZ-1, in sicer se namesto 100 % soglasja etažnih lastnikov zahteva pridobitev soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja vseh etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi, tla ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.

  Nova rešitev so tudi bolj določni pogoji za opravljanje nastanitvene dejavnosti v prostoru za drug namen. Določeno je, da se nastanitvena dejavnost lahko izvaja v prostoru za drug namen,ki ga občina s splošnim aktom prepozna kot pomembnega za obogatitev turistične ponudbe občine

  oziroma destinacije s stališča trajnosti, avtentičnosti ali inovativnosti ter za celovit razvoj občine. Ker gre za odklon od sistemske ureditve podobno kot pri kratkotrajnem najemu, je potreben utemeljen razlog, potreba občine. S splošnim aktom občina določi pogoje za izdajo soglasja za opravljanje

  nastanitvene dejavnosti v prostorih za drug namen. Občina lahko da na podlagi vloge, ki vsebuje tudi uporabno dovoljenje ali drug dokument po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ki izkazujejo, da gre za prostore za drug namen, in soglasje vseh lastnikov objektov oziroma zemljišč, za največ 3 leta.

  Z Zakonom se ureja Register turističnih nastanitev (22. – 25. člen), ki je predviden kot register vseh nastanitvenih prostorov, tudi stanovanj in njihovih delov, ki se oddajajo v kratkotrajni najem.

  V petem delu Zakona so določeni pristojni inšpekcijski organi in upravni ukrepi ter kazenske določbe. Določene pristojnosti so poverjene tudi občinskim inšpektoratom, in sicer nadzor nad izvajanjem določb o:

  • obratovalnem času gostinskega prostora (8., 10.  in 17. člen);
  • posebnih pogojih za opravljanje gostinske prehrambne dejavnost v premičnem gostinskem prostoru (13. člen); 
  • posebnih pogoji za oddajanje v kratkotrajni najem (19. člen);
  • posebnih pogoji za opravljanje nastanitvene dejavnosti v prostoru za drug namen (21. člen).

  Zakon določa, da mora pristojno ministrstvo podzakonske akte sprejeti v roku treh mesecev po uveljavitvi zakona. Zaradi potrebe po prilagoditvi, zlasti Registra turističnih nastanitev, je za uveljavitev nekaterih določb določeno daljše prehodno obdobje.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 14.05.2024

  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije – rok 7. 6. 2024

  Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim se:

  • usklajujejo določbe s pravnim redom EU;
  • usklajujejo določbe z odločbo Ustavnega sodišča RS in v zvezi s postopkom, ki se vodi pred Ustavnim sodiščem RS;
  • zasleduje učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti.

  Med drugim se tako predlaga tudi zaostritev ukrepov v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah in s tem zagotovitev večje varnosti drugih udeležencev športnih prireditev. Zalotenost pri storitvi prekrška se širi na prekrške iz zakona, ki ureja eksplozive in pirotehnična sredstva, obseg ukrepa se širi na prepoved približevanja športnemu objektu in območju, povezanemu s športno prireditvijo, v času izvajanja športne dejavnosti.

  Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 7. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 14.05.2024

  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – rok 30. 5. 2024

  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

  S predlogom zakona se med drugim spreminja 34. člen ZOFVI, ki določa razvid šol in vrtcev. Spreminjajo se podatki, ki se vpisujejo v razvid. Dosedanja alineja sicer določa, da se v razvid vpiše podatek o številki in datumu akta o ustanovitvi, kar pa v praksi ni relevanten podatek, saj se akti o ustanovitvi vrtca in šole pogosto spreminjajo, spremembe pa ne vplivajo na podatke v razvidu. Zato se predlaga, da se navedeni podatek opusti in namesto njega jasno določi, da se v razvid vpisujejo vse lokacije, enote, na katerih vrtci oziroma šole izvajajo svoje programe. To, da  so vrtci in šole v primeru novih lokacij ali opustitve delovanja na starih lokacijah, dolžne omenjene spremembe sporočiti ministrstvu, ki v tem primeru izda izvajalcu novo odločbo.

  Spreminja se sedanji 44. člen, ki določa kriterije za ustanovitev javnega vrtca in šole.Določa se najvišje število oddelkov, ki jih lahko ima javni vrtec. Prvotno besedilo zakona je vsebovalo določbo o najmanjšem številu oddelkov, ko se lahko vrtec ustanovi kot javni zavod ter določbo o največjem številu oddelkov, ki jih ima lahko vrtec. S kasnejšo novelo se je določba o največjem številu oddelkov črtala. V praksi se je status vrtca pokazal kot eden izmed dejavnikov zagotavljanja kvalitete oziroma kakovostnega izvajanja programov, kar je še posebej razvidno glede položaja ravnatelja, ki je tako poslovodni organ kot pedagoški vodja, saj v primeru prevelikega števila oddelkov prevladujejo poslovodne naloge in ima ravnatelj manj časa za kvalitetno izvajanje pedagoških nalog. Hkrati se v praksi kažejo tudi težave pri pedagoškem vodenju vrtcev, ki imajo število oddelkov, s katerimi izpolnjujejo že pogoje za delovanje v samostojnih javnih zavodih, vendar jih njihovi ustanovitelji ohranjajo kot enote, ki delujejo v okviru osnovne šole.

  Sedanja pravna ureditev, ki ne postavlja nobenih kriterijev za organiziranje vrtcev kot samostojnih javnih zavodov, doživlja številne kritike in opozorila, da se s tem otežuje kvaliteten razvoj dejavnosti predšolske vzgoje kot prvega podsistema v sistemu vzgoje in izobraževanja. Z namenom, da se vzpostavijo jasni kriteriji, ki bodo glede na število oddelkov določili statusne oblike njihovega delovanja, se predlaga, da se določi kot zgornja meja največjega števila oddelkov posameznega javnega zavoda 45 oddelkov, hkrati pa tudi obvezna ustanovitev vrtca kot javnega zavoda, ko je doseženo njegovo delovanje z desetimi oddelki.

  Spreminja se tudi 53. člen, ki določa postopke za imenovanje ravnatelja. Najpomembnejša novost v postopku imenovanja ravnatelja je urejena v novem enajstem odstavku, ki namesto mnenja ministra uvaja institut soglasja in s tem tudi enofazni postopek imenovanja ravnatelja oziroma direktorja. Po dosedanjem postopku je svet zavoda izbral kandidata in zaprosil za mnenje ministra, po pridobljenem mnenju oziroma izteku roka za podajo mnenja, pa je izbranega kandidata tudi imenoval. Zaradi dvofaznega postopka (ko je svet zavoda najprej izbral kandidata, potem pa ga je po pridobljenem mnenju še imenoval) se je povečalo tveganje za morebitna koruptivna ravnanja v vmesnem obdobju, na kar je opozarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

  Da bi javni vrtec ali šola zaradi zamude pri podaji soglasij ne ostal brez poslovodstva, je v novem štirinajstem odstavku tega člena podana zakonska domneva, da se po izteku 30 dni od dneva prejema popolne vloge, šteje, da je soglasje k imenovanju podano, če minister v tem roku ne da soglasja oziroma ne posreduje pisne obrazložitve zavrnitve soglasja.

  Zakonu se dodaja novi 127.a člen, ki bo določal financiranje osnovnih šol s prilagojenim programom in tudi glasbenih šol.  Lokalne skupnosti imajo različno urejene dogovore o financiranju osnovnih šol s prilagojenim programom in glasbenih šol.

  45. člen predloga Zakona pa določa prehodno določbo za število oddelkov vrtcih.  Ker se v 44. člen zakona ponovno vnaša določba o največjem številu oddelkov, ko vrtec deluje kot javni zavod, je potrebno urediti tudi prehod sedanjega stanja v novo ureditev. V izogib nastajanju novih javnih zavodov, tako prehodna določba opredeljuje, da vrtci, ki so na dan uveljavitve vpisani v razvid, ne glede na število oddelkov, lahko še naprej delujejo na podlagi izdane odločbe. V primeru, da se vrtec z novogradnjo na novi lokaciji poveča z dodatnim številom oddelkov, ki presegajo število, ki ga je imel vrtec na dan uveljavitve zakona, pa je občina dolžna vrtec preoblikovati v najmanj dva javna vrtca in vpisati oba subjekta v razvid. Navedena obveznost občine torej obstaja le v primeru, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Gre za namensko novogradnjo vrtca;
  • Novogradnja vrtca je na drugi lokaciji, ki ni vpisana v razvid;

  Novogradnja povečuje število oddelkov, ki jih je imel vrtec na dan uveljavitve tega zakona.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do  vključno 30. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 09.05.2024

  Predlog sprememb in dopolnil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja – rok: 5. 6. 2024

  Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog sprememb in dopolnil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila), ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

  Novela Pravil se nanaša na naslednje spremembe in dopolnitve, s katerimi se spremeni natančnejši obseg zdravstvenih storitev, primerneje uredijo postopki uveljavljanja pravic, pravila uskladijo s predpisi in besedilo pravil notranje uskladi:

  1. Zobozdravstvene storitve:
  2. preimenovanje zobno-protetičnih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: ZPP): zaradi strokovno ustreznejšega poimenovanja se posamezni ZPP preimenujejo (npr. »nazidek z zatičkom« v »koreninski zatiček z nazidkom«, »vlita zalivka« v »inlej, onlej in overlej«, »parodontalno podprta proteza« v »delno protezo s kovinsko bazo«);
  3. pravica do mostička: zaradi strokovno ustreznejše opredelitve se spremeni opredelitev pravice do mostička, ko manjkajo v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje;
  4. pravica do delne proteze, če zavarovani osebi manjkajo najmanj trije zobje: ureditev se dopolni zaradi večje jasnosti ureditve ter posledično enotnejšega ravnanja izvajalcev in enakopravnejše obravnave zavarovanih oseb;
  5. standardi zobozdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: ZZS) in ZPP:
  6. zaradi zagotavljanja primernejše in kakovostnejše zdravstvene obravnave otrok se doda nov standardni material (kompomer) za zalivko na mlečnem zobu v vidnem in stranskem sektorju;
  7. zaradi zahtevane postopne opustitve uporabe amalgama se razširi uporaba kompozitnega materiala (v nadaljnjem besedilu: kompozit), kot standardnega materiala zalivk v stranskem sektorju;
  8. zaradi zagotavljanja primernejše in kakovostnejše zdravstvene obravnave zavarovanih oseb se posodabljajo nekateri drugi standardni materiali ZPP;
  9. trajnostna doba inleja, onleja in overleja se podaljša iz pet na sedem let, kot velja za prevleko, saj gre za primerljiva ZPP;
  10. zaradi strokovno ustreznejšega poimenovanja se »kobalt kromova zlitina« oziroma »kobaltkromova ali podobna zlitina« preimenujeta v »kobaltkromovo zlitino ali zlitino s primerljivimi lastnostmi«;
  11. zobno-protetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov: zaradi večje dostopnosti do teh zdravstvenih storitev je razširjen krog njihovih izvajalcev tako, da jih bodo pri določenih zdravstvenih stanjih lahko opravljali tudi izvajalci na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in ne več izključno izvajalec na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti;
  12. predlog načrta zobno-protetične rehabilitacije: zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje pravice do posamičnih prevlek je dopolnjena ureditev njihovega potrjevanja.
  13. Zdravila in živila na recept:
  14. rok za izdajo zdravila, ki je predpisano na recept v okviru nujnega zdravljenja, se podaljša zaradi lažjega uveljavljanja pravice;
  15. rok za ponovno izdajo zdravila in živila na obnovljivi recept se podaljša zaradi lažjega uveljavljanja pravice;
  16. določi se način štetja predvidenega datuma naslednje izdaje zdravila in živila na obnovljivi recept zaradi jasnosti ureditve ter posledično enotnejšega ravnanja lekarn in enakopravnejše obravnave zavarovanih oseb;
  17. vloga za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, ki ga zavarovana oseba kupi v drugi državi članici EU na podlagi recepta, ali v tujini zaradi motnje v preskrbi v slovenskih lekarnah: enako kot v drugih postopkih se kot sestavina vloge določi dokumentacija na zahtevo zavoda, ki je potrebna zaradi pravilne ugotovitve dejanskega stanja (pogojev za odobritev povračila).
  18. Medicinski pripomočki (v nadaljnjem besedilu: MP):
  19. sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini: zaradi ustreznejšega poimenovanja se ta MP preimenuje v »sistem za merjenje glukoze v medceličnini zahtevni«;
  20. sistem za spremljanje glukoze v medceličnini: zaradi ustreznejšega poimenovanja se ta MP preimenuje v »sistem za spremljanje glukoze v medceličnini« in njegov sestavni del »čitalnik« v »sprejemnik« ter kot sestavni del sistema doda oddajnik zaradi tehnološkega napredka;
  21. vrednost MP: zaradi posebnosti nekaterih MP, ki so individualno prilagojeni ali izdelani in jih zato ni mogoče zagotoviti v okviru cenovnih standardov, se določata novi vrsti pogodbenih cen (pogodbena cena izposojenega individualno prilagojenega artikla in pogodbena cena izdanega individualno izdelanega MP);
  22. pooblaščeni zdravniki za predpisovanje MP, pri katerih je potrebna timska obravnava: zaradi lažjega uveljavljanja pravice do teh MP se širi se krog izvajalcev, ki lahko predlagajo te pooblaščene zdravnike;
  23. ponovna izdaja MP brez naročilnice: zaradi lažjega uveljavljanja pravice do MP so med te MP dodani individualno izdelani čevlji.
  • Začasna zadržanost od dela:
  • predlog za začasno zadržanost od dela: zaradi pravočasne izdaje odločb imenovanega zdravnika se podaljša rok, v katerem mora izbrani osebni zdravnik podati imenovanemu zdravniku predlog za podaljšanje začasne zadržanosti od dela;
  • izjema, ko predlog za začasno zadržanost od dela ni potreben: zaradi hitrejšega ugotavljanja začasne zadržanosti od dela zavarovanca, ki je na podlagi odločbe zavoda začasno zadržan od dela za skrajšan delovni čas, je določena pristojnost osebnega zdravnika, da sam ugotovi začasno zadržanost od dela za preostanek delovnih ur do polnega delovnega časa;
  • sprememba odločbe zavoda o začasni zadržanosti od dela: dodana je ureditev, ko lahko zavod brez obnove postopka spremeni odločbo o začasni zadržanosti od dela zaradi novih dejstev in dokazov, ki so nastali po izdaji odločbe, ali zaradi izvršljive odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ);
  • uskladitev s predpisi: ureditev nadomestila plače se uskladi z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin[1] (v nadaljnjem besedilu: ZIUZDS) in s Pravilnikom o prijavi nezgode in poškodbe pri delu.
  • Zadržanje pravic in plačilo prispevkov: ureditvi obeh področij se spremenita zaradi zakonodajnih sprememb, pri čemer se iz pravil črta povzemanje zakonske ureditve.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.


  Prenesi datoteko
 • 08.05.2024

  Predloga Pravilnika o povračilu stroškov in načinu vključevanja izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči – 24. 5. 2024

  Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o povračilu stroškov in načinu vključevanja izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči, katerega je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

  Pravilnik določa, da vključevanje v sistem NMP pomeni zagotavljanje izvajanja nujnih prevozov pacientov in:

  • višino povračila stroškov izvajalcem nenujnih reševalnih prevozov pacientov v času izvajanja zdravstvene dejavnosti,

  • način vključevanja izvajalcev v sistem NMP po posameznih območjih javnih zdravstvenih zavodov za čas posebnih pogojev.

  Vaše predloge, mnenja in pripomba nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 30.04.2024

  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi – rok: 7. 5. 2024

  Spoštovani,

  V Državnem zboru RS je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: Zakon).

  Predlog predvideva manjše popravke trenutno veljavnega zakona, in sicer njehgov glavni cilj je odprava ugotovljenih neskladnosti trenutno veljavnega Zakona z Ustavo, katere je ugotovilo Ustavno sodišče v letih 2011 in 2021.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 7. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko
 • 29.04.2024

  Predlog Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza – rok: 8. 5. 2024

  Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

  Predlog Pravilnika določa:

  • način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice,
  • višino povračila stroškov prevoza,
  • višino plačila in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.

  Subvencionirane cen vozovnic znašajo:

  • polna cena subvencionirane mesečne vozovnice znaša 70 eurov, kot je   določeno v  z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (v nadaljevanju: Uredba);
  • polna cena subvencionirane letne vozovnice znaša 560 eurov kot  je z Uredbo;
  • cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 25,00 eurov;
  • cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eurov.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 8. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

  Prenesi datoteko