Predlogi predpisov

Leto
Iskanje
 • 30.03.2023

  PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ZAVODIH – ROK 14. 4. 2023

  Vlada RS je  v državni zbor posredovala predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih (v nadaljevanju: Zakon), katero je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Zakon  predvideva imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za čas do imenovanja njegovega direktorja in prenovljene razloge za razrešitev direktorja. Vlada RS ob tem predlaga, da Državni zbor RS predlog Zakona obravnava po skrajšanem postopku.

  Kot med razlogi za sprejem predloga novele navaja vlada, se s predlagano rešitvijo odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in težave, ki so se v zadnjem času pojavljale pri izvajanju javnih služb. Prav tako posamezne rešitve veljavne sistemske ureditve področja izvajanja javnih služb ne omogočajo več učinkovitega vodenja in upravljanja izvajalcev javnih služb, na primer rešitve, povezane s postopki in pogoji izbire, imenovanja in razrešitve odgovornih oseb.

  Glede ureditve imenovanja vršilca dolžnosti zavoda novela predvideva, da se ta imenuje za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom. Če direktorju javnega zavoda preneha funkcija, ustanovitelj brez razpisa imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z zakonom, vendar najdlje za eno leto. Če do takrat direktor s polnim mandatom ni imenovan, se ponovno imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je lahko ista oseba kot dotedanji vršilec dolžnosti, izhaja iz obrazložitve zakona.

  S prenovo razlogov za razrešitev direktorja zavoda primerljivo drugim subjektom javnega sektorja pa želi vlada zagotoviti bolj učinkovito, kakovostno in strokovno delo zavodov.

  Novela med drugim daje podlago za razrešitev direktorja, če zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali če pri delovanju zavoda pride do motenj ali do ponavljajočih se napak.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 27.03.2023

  PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU – ROK 11. 4. 2023

  Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju: Zakon), ki med drugim dopolnjuje področji usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza in voznikov ter dodatno ureja področje temeljnih kvalifikacij voznikov.

  Med drugim se dopolnjuje so pojem »mestni linjski prevoz«, in sicer se določa, da gre za javni prevoz potnikov, ki ga občina oziroma več občin kot javno službo organizira znotraj enega ali več naselij. Do sedaj je veljalo le znotraj naselja.

  Prav tako pa predlog Zakona dodaja pravno podlago za podeljevanje spodbud in subvencij avtoprevoznikom.

  S predlogom Zakona se uvajajo tudi novosti na področju notranjih prevozov potnikov, in sicer prevozi za potrebe razvojnih in raziskovalnih projektov.

  Predlog Zakona ustrezno ureja tudi naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in sicer se le-te prenašajo na  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

 • 27.03.2023

  PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA NOVOGRADNJE, POSEGE V OBSTOJEČE STAVBE IN SANACIJO OBSTOJEČIH STAVB ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI RADONA – ROK 15. 3. 2023

  Ministrstvo za naravne vire je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

  Predlog pravilnika spreminja 17. in 18. člen veljavnega pravilnika. V 17. členu (dokumentacija) se tako med drugim na novo določa, da je eleborat protiradonske zaščite samostojni dokument, če projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ni potrebna.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 07.03.2023

  PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU – ROK 10. 3. 2023

  Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o letalstvu in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Zakon med drugim v 130. členu določa, da lahko občina gradnjo oz. obratovanje letališča, ki je v njenem javnem interesu zagotovi s podelitvijo koncesije.

  V 147. členupredloga Zakona se določa, da imajo tako država kot občine predkupno pravico za zemljišča na javnih letališčih, na katerih se opravlja mednarodni zračni promet, in na katerih je s prostorskim aktom določena namenska raba, ki opredeljuje letališče. Zemljišča, na katerih se nahaja letališka infrastruktura letališč, ki so v javnem interesu občine, so v njeni lasti skupnosti. Letališka infrastruktura teh letališč pa se opredeli kot gospodarska javna infrastruktura.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 03.03.2023

  PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA NASILJA V DRUŽINI IN NASILJA NAD ŽENSKAMI 2023- 2023- ROK 15. 3. 2023

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023 – 2028, katere namen je:

  1. prepoznati ključna področja, pri katerih se zaznavajo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe,
  2. opredeliti cilje in ukrepe s katerimi se bo doseglo izboljšave na področju zaščite žrtev in preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

  Z izvajanjem Resolucije se želi doseči naslednje strateške cilje:

  1. Raznoliki, trajni, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter programi namenjeni povzročiteljem nasilja v družini in nasilja nad ženskami;
  2. Izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike;
  3. Visoko strokovno usposobljeni strokovni delavci/delavke in strokovnjaki/ strokovnjakinje, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja;
  4. Ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, visoka ozaveščenost družbe na tem področju ter preventivno delovanje;
  5. Izboljšani/posodobljeni/nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami in pomoči žrtvam tovrstnega nasilja z vključitvijo vidika spola;
  6. Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami;
  7. Izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov.

  Ukrepi so v veliki meri vezani na načrtovane politike resornega ministrstva, bodo pa ti v določenem obsegu zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade RS, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

  Finančna sredstva za izvajanje ukrepov Resolucije e bodo zagotavljala:

  1. Iz državnega proračuna,
  2. Iz proračunov lokalnih skupnosti,
  3. s sredstvi Evropske unije.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 28.02.2023

  PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SISTEMA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA – ROK 6. 3. 2023

  Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

  Predlog uredbe v svojem 5. členu spreminja sedanji 14. člen, ki določa uporabo gasilskega znaka za aktiviranje gasilskih enot. Ta v drugem odstavku tako določa, da »Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na predlog Gasilske zveze Slovenije in po predhodnem soglasju županov določi, katere gasilske enote se v skladu s tem členom lahko aktivirajo z uporabo gasilskega znaka.« Do sedaj se je uporabljal znak za preplah oziroma neposredno nevarnost.

  Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 6. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                          * * *

  Prenesi datoteko
 • 20.02.2023

  PREDLOG UREDBE O PROSTEM LETENJU -ROK 15. 3. 2023

  Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Uredbe o prostem letenju, ki ki nadomešča sedaj veljavno Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu ter na celovit način ureja področje prostega letenja.  V dogovoru z nekaterimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi predlog uredbe v 29. členu vključuje možnost, da občine lahko pooblastijo svoja občinska redarstva za izvajanje nadzora nad nekaterimi določbami uredbe. S tem se v občinah, kjer so tovrstne aktivnosti prisotne v večji meri, omogoča bolj učinkovit nadzor ter urejenost področja uporabe naprav za prosto letenje, posledično pa tudi večja varnost.

  PRILOGA 1

  Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

 • 15.02.2023

  PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH – ROK 17. 2. 2023

  Ministrstvo za finance nam je v mnenje posredovalo  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah se sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odločbo U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020, s katero je Ustavno sodišče pripoznalo neodvisnim ustavnim organom tudi finančno avtonomijo, kar pomeni, da si zadevni organi sami določajo obseg svojega finančnega načrta, niso omejeni pri prevzemanju obveznosti v času priprave proračuna in ob zaključku tekočega leta, prav tako proračunska inšpekcija nima pooblastil za nadzor njihovega poslovanja. Nadalje se s predlaganim zakonom urejajo nekatere manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 17. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenejobcin.si.

  * * *

 • 03.02.2023

  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI – 17. 2. 2023

  S strani Urada Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV) smo prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (v nadaljevanju: Zakon). S spremembo Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in posledično po nujnem postopku predlaganem Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), ki je trenutno še v obravnavi v Državnem zboru RS, bo pristojnost upravljanja s centralnim državnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem oziroma sistemom iz ministrstva, pristojnega za javno upravo, prešlo na novo ministrstvo pristojno za digitalno preobrazbo. Hkrati se bo pristojnost informacijske varnosti tudi še v tem delu prenesla na URSIV, ki je na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV) pristojen nacionalni organ za informacijsko varnost.

  Minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij in nosilcev javnih pooblastil ter drugih subjektov, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom ureja Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (Uredba), ki pa je v neskladju s sistemskim ZInfV. Uredba tudi ne predvideva nadzora in kazenskih določb, zato njeno izvajanja uredbe praktično ni možno nadzirati (razen v postopkih notranjih revizij), kar pa predstavlja veliko tveganje in izpostavljenost  državnega centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema kibernetskim grožnjam.

  Za učinkovito zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema je treba s sistemskim zakonom s področja informacijske varnosti predpisati obveznosti in minimalne tehnične ukrepe in zahteve, ki jih morajo subjekti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in hkrati še niso zavezani po ZInfV kot izvajalci bistveni storitev ali organi državne uprave (iz ZInfV) izpolnjevati, če želijo ostati povezani s tem sistemom ter hkrati omogočiti učinkovit nadzor in sankcioniranje predvidene ureditve. S tem namenom se predlaga določitev nove kategorije zavezancev v ZInfV, to so »povezani subjekti«, ki so bili sicer že doslej  zavezani upoštevati  veljavno  Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi.

  S predlogom Zakona se določa tudi pravna podlaga za izdajo uredbe na podlagi ZInfV, ki bo podrobneje opredelila minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti pri povezanih subjektih, v okvirih, ki jih določa veljavna  Uredba o informacijski varnosti v državni upravi in bo nadomestila navedeno uredbo. Tako se ne bo predpisovalo bistveno spremenjenih zahtev ali dodatnih obveznosti za povezane subjekte, omogočen pa bo nadzor nad izvajanjem zakona in na njegovi podlagi sprejete uredbe, ki ga bodo izvajali inšpektorji Urada Vlade RS za informacijsko varnost.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko  posredujete do 17. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenejobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 30.01.2023

  PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU PODUKREPA PODPORA ZA PREPREČEVANJE ŠKODE V GOZDOVIH ZARADI GOZDNIH POŽAROV TER NARAVNIH NESREČ IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

  Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba) je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uredba med drugim:

  1. ureja izvajanje navedenega podukrepa,
  2. določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obveznosti in finančne določbe.

  Med upravičenci do podpore za ureditev protipožarne infrastrukture pa so tudi lokalne skupnosti.

  Podpora po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, ki se v višini 25% zagotovijo iz državnega proračuna, 75% pa iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja.

  Sredstva se bodo razpisala z zaprtim javnim razpisom, katerega bo v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                          * * *

  Prenesi datoteko