Predlogi predpisov

Leto
Iskanje
 • 19.04.2023

  STROKOVNA IZHODIŠČA ZA PRENOVO SISTEMA NMP – ROK 3. 5. 2023

  Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo Strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP. ki so bila oblikovana v okviru širše strokovne skupine.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 19.04.2023

  PREDLOGA PRAVILNIKOV S PODROČJA CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ – ROK 17. 5. 2023

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dva predloga pravilnikov s področja celostnih prometnih strategij in ju posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

  Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov
  Ta pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave, odstotek ter višino sofinanciranja Občinskih celostnih prometnih strategij (v nadaljevanju: OCPS), način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov. Določi tudi enotne kazalnike in metodologijo za njihovo spremljanje, pogoje za vzpostavitev informacijske podpore in način poročanja.

  Predlog pravilnika je na voljo TU, priloga k njemu pa je na voljo TU.

  Predlog Pravilnika o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov
  Ta pravilnik podrobneje določa način usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenje evidence o usposobljenih osebah za presojo kakovosti in izdelavo celostnih prometnih strategij ter mobilnostnih načrtov. Za izvedbo izobraževanj usposobljenih oseb ter vodenje evidence, skrbi ministrstvo pristojno za prometno politiko.

  Predlog pravilnika je na voljo TU.

  * * * 

 • 14.04.2023

  PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI – ROK 5. 5. 2023

  V redni zakonodajni postopek je bil s strani skupine poslank in poslancev vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju: Zakon).

  Predlog Zakona med drugim določa tudi uveljavljanje obveznega označevanja mačk, popolno prepoved privezovanja psov in ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na posredujete do 5. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 05.04.2023

  PREDLOG NOVELE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – ROK 11. 4. 2023

  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

  Gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona. Za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami so na teh območjih ustanovljene tudi dvojezične osnovne in srednje šole ter osnovne šole s prilagojenim programom, ki izvajajo prilagojene in posebne programe vzgoje in izobraževanja.

  S predlogom spremembe in dopolnitve zakona se daje možnost, da se lahko otroci s posebnimi potrebami v ustrezni prilagojeni in posebni vzgojno-izobraževalni program usmerijo z odločbo o usmeritvi ne glede na občino stalnega bivališča temveč v šolo, ki je najbližja oziroma izpolnjuje pogoje za sprejem otroka s posebnimi potrebami.  S tovrstnim ukrepom se zagotavlja tudi obstoj dvojezičnih šol s prilagojenim programom na dvojezičnem območju.

  Ministrstvo predlaga sprejem predloga Zakona po skrajšanem postopku.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                       * * *

  Prenesi datoteko
 • 05.04.2023

  PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM INFORMACIJSKEM SISTEMU – ROK 26. 4. 2023

  Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in ga poslalo v enomesečno javno obravnavo.

  Predlog Zakona namesto dotedanjih cca. 80 zbirk podatkov, določa samo še 6 krovnih zbirk podatkov, kamor bo mogoče umestiti vse potrebno zdravstveno dokumentacijo in druge podatke (npr. podatke o gibanju zdravstvenih delavcev), kot jih določa ta zakon.

  Predlog Zakona predvideva oblikovanje javnega podjetja, ki bo vzdrževalo in razvijalo centralni zdravstveni informacijski sistem, pri tem pa nudilo tudi strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, bo omogočilo neprekinjeno dobro delovanje enotnega sistema ter njegovo hitro prilagajanje novim zahtevam na področju zbiranja podatkov.

  Z namenom uporabniku bolj prijaznega poslovanja, kartica zdravstvenega zavarovanja ne bo več potrebna, saj bo njeno vlogo prevzela nova biometrična osebna izkaznica.

  Mnenja, pripombe in predloge nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 05.04.2023

  PREDLOG ZAKONA O ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – ROK 26. 4. 2023

  Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje SlovenijeIin ga posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

  S predlogom Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju; Zakon) se ne ureja zdravstvenega zavarovanja, temveč zgolj nosilca obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja (njegove pristojnosti, oblika, organiziranost idr.). Zato predlog zakona tudi ne ureja prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja in njegovih nosilcev oziroma izvajalcev. Predlog zakona ohranja Zavod kot edinega nosilca OZZ v Republiki Sloveniji.

  Vaše predloge, mnenje in pripombe nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

 • 31.03.2023

  OSNUTEK ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU – ROK 14. 4. 2023

  Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

  Zakon ureja skupne temelje sistema plač funkcionark in funkcionarjev in javnih uslužbenk in javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti za določanje plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zsruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 31.03.2023

  PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IND OPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH – ROK 3. 5. 2023

  Vlada RS je v postopke sprejema v Državni zbor RS vložila predlog novele Zakona o javnih financah, katerega je pripravilo Ministrstvo za finance.

  V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020 se s predlogom tega zakona spreminjajo:

  • 20. člen ZJF, in sicer na način, da v primeru, če vlada z neposrednimi uporabniki, ki so pripoznani kot ustavni organi, ne doseže soglasja glede obsega predloga njihovega finančnega načrta, v predlog proračuna vključi predlog, ki ga je pripravil ustavni organ, v obrazložitve predloga proračuna pa predlog finančnega načrta, ki ga zanj predlaga vlada.
  • 40. člen ZJF – zadevni člen se spreminja v delu, ki se nanaša na ureditev, po kateri morajo v času priprave rebalansa in pred sklenitvijo pogodbe, neposredni uporabniki pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča se s spremembo tega člena določa, da ustavni organi soglasja k sklenitvi pogodbe ne potrebujejo.
  • 95. člen ZJF – ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča se s predlaganim členom iz morebitnega omejevanja pri prevzemanju obveznosti ob koncu leta izvzema neodvisne ustavne organe, hkrati pa se jasneje ureja vsebina, ki jo mora v podzakonskem predpisu določiti minister, pristojen za finance.
  • 103. člen ZJF določa, da je stranka v inšpekcijskem postopku neposredni ali posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna. V zvezi z zadevno vsebino je Ustavno sodišče v prej omenjeni odločbi ugotovilo, da je poraba proračunskih sredstev pomembno povezana z naravo ustavnih pristojnosti, ki jih opravlja posamezni ustavni organ in tudi, da je ta ureditev v neskladju z načelom delitve oblasti iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena Ustave, kolikor se nanaša na Varuha človekovih pravic, v neskladju s tretjim odstavkom 150. člena Ustave, kolikor se nanaša na Računsko sodišče, pa s prvim odstavkom 159. člena Ustave. Vse navedeno pomeni, da je treba iz inšpekcijskega nadzora izvzeti neodvisne ustavne organe.

  Ker je treba enak status pripoznati tudi Državnemu zboru, se s predlogom zakona enaka ureditev, kot za neodvisne ustavne organe, določa tudi za Državni zbor.

  Poleg tega se s predlogom zakona še:

  • podaljšuje rok, do katerega mora minister, pristojen za finance oziroma župan vladi oziroma občinskemu svetu predložiti polletno poročilo, z meseca julija tekočega leta na mesec avgust. Hkrati se določa tudi, da mora polletno poročilo vlada posredovati Državnemu zboru najkasneje 1. septembra tekočega leta;
  • določa, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon. Veljavni predpisi sicer določajo, da imajo javni zavodi stvarno premoženje v upravljanju, posledično se tako evidentirajo tudi poslovni dogodki v poslovnih knjigah države in občin, kljub temu pa veljavni predpisi ne vsebujejo izrecne zakonske določbe, ki bi to vsebino urejala;
  • v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov«, št. 320-2/2016/85 z dne 8.oktobra 2021, se določa zakonska podlaga, na kateri bo javni zavod lahko opravljal prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te dejavnosti zagotovil najmanj pokritje vseh s tem povezanih odhodkov;
  • spreminja določba 68. člena ZJF, ki sledi predlogu Računskega sodišča, ki je izpostavilo, da je treba način ravnanja s presežki (pozitivnimi in negativnimi) upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa urediti na zakonski ravni;
  • določa se način, kako se izračuna višina likvidnostnega zadolževanja države;
  • dodaja se tudi pravna podlaga za pripravo srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga, hkrati pa se natančneje določa način izkazovanja poslovnih dogodkov v primeru, da pride do ponovnega nakupa posojenega in nevrnjenega vrednostnega papirja;
  • zagotavlja pravna podlaga za vzpostavitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

  Pripravljen je tudi osnutek Pravilnika o registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki se sprejema na podlagi novega 100. b člena predloga Zakona.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 3. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 31.03.2023

  PREDLOGI PRAVILNIKOV V ZVEZI UREDITVIJO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA – ROK 14. 4. 2023

  Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo pripravili pravilnike, ki se nanašajo na javni potniški promet, in sicer:

  Vaše predlog, mnenja in rpipombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *

 • 30.03.2023

  PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI – ROK 11. 4. 2023

  Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, katerega je pripravilo Ministrstvi za naravne vire in prostor.

  Pravilnik se spreminja v odrugem odstavku 2. člena, ki določa vsebino lokacijske informacije.

  Spreminjata pa se tudi Priloga 1 in Priloga 2.

  Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

  * * *