PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKI POLITIKI -ROK 15. 9. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o energetski politiki (v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Zakon določa in ureja:

Zakon tudi opredeljuje tudi energetsko infrastrukturo.

Zakon, med drugim v svojem 21. členu določa, da lokalna skupnost s prostorskimi načrti ali odloki določi prednostno rabo energijskih virov in energentov, in sicer na podlagi lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK).

Zakon v svojem 27. členu določa, da lokalna skupnost sprejme LEK kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, ga objavi na svojih spletnih straneh in o tem seznani ministrstvo. Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne skupnosti.

LEK mora biti usklajen z Dolgoročno podnebno strategijo, NEPN in drugimi energetskimi strategijami, programi in načrti. LEK se sprejme na vsakih 10 let, lahko tudi bolj pogosto, če se spremenijo  prej navedeni dokumenti.

Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, se neskladnosti upošteva v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta.

Zakon določa, da pristojno ministrstvo vsaki dve leti izvede analizo sprejetih LEK-ov ter ovrednoti prispevek LEK k skladnosti ciljev z veljavnim NEPN. Lokalne skupnosti do 31. 3. poročajo o izvajanju ukrepov in ciljev LEK za preteklo leto.

Zakon določa tudi delovanje Agencije za energijo. Predsednika in člane sveta Agencije imenuje in razrešuje Državni zbor RS na predlog Vlade RS za mandatno obdobje šestih let.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 15. 9. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

Za sodelovanje se že vnaprej zahvaljujemo.