Predhodni podatki Ministrstva za finance – primerna poraba, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 3. 10. 2023 – S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o objavi predhodnih podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025.

29. 9. 2023 je bil v obravnavo in sprejem v Državnem zboru RS vložen predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), ki v svojem 54. členu opredeljuje višino povprečnine v višini 700€.

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša
1.432.768.895 eurov za leti 2024 in 2025.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za obe
proračunski leti zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letih 2024 in 2025
izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v
višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, tako znašajo 85.966.134 eurov za leti 2024
in 2025.

* * *