Pravosodno ministrstvo pripravilo predlog Zakona o dedovanju

Ljubljana, 17. 5. 2024 – Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o dedovanju in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje, S predlogom zakona se se glede nepremičnin, ki ležijo na območju stavbnih zemljišč, in ki predstavljajo zapuščino brez dedičev, določa, da postanejo lastnina občine, na območju katere ležijo, razen če se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev..

Z namenom pohitritve zapuščinskih postopkov se določajo krajši roki:

  1. v postopku v primeru neznanih dedičev,
  2. v postopku z vabilom z oklicem in
  3. v postopku prenosa zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev.

Hkrati je v zvezi s temi postopki predlagano, da se oklici objavijo samo še na sodni deski – to je na spletnih straneh sodišč in oglasni deski sodišča

Enak način objave oklicev se predlaga tudi za oklice dedičem, volilojemnikom ali upnikom, kadar je za zapuščinsko obravnavo pristojen organ tuje države (225. člen ZD) ter oklice dedičem in volilojemnikom, če je za zapuščinsko obravnavo po tujem državljanu glede njegovega premičnega premoženja pristojen tuj organ, pa vsi dediči, ki so v Republiki Sloveniji, predlagajo, naj obravnavo opravi sodišče v Republiki Sloveniji (227. člen ZD).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 29. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *