POZIV MINISTRSTVA ZA SOLIDARNO PRIHODNOST ZA POSREDOVANJE PODATKOV O NAČRTOVANIH STANOVANJSKIH PROJEKTIH OBČIN

Ljubljana, 1. 6. 2023 – S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o tem, da so z namenom boljšega načrtovanja stanovanjske politike pristopili k izvedbi popisa stanja na terenu s poudarkom na stanovanjskih projektih, ki jih različni javni akterji že izvajajo ali načrtujejo v naslednjih letih


Na podlagi zbranih podatkov bodo pristopili tako k načrtovanju primernih virov kakor tudi k oblikovanju ustreznih mehanizmov za spodbujanje javne stanovanjske gradnje.

Ministrstvo bo nato aktivno pristopilo k oblikovanju primernih finančnih programov na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, ki bo postal osrednji financer javne stanovanjske gradnje na državni in lokalni ravni.

Podatke so že začeli pridobivati od stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij, želeli pa bi si dobiti tudi vpogled v stanovanjske načrte občin, ki nimajo sklada ali specializirane stanovanjske organizacije.

Ministrstvo zato naproša za izpolnitev tabele, v katero je potrebno vnesti podatke o projektih. V kolikor še nimate dovolj podatkov za izpolnitev celotne tabele, je ključno, da ministrstvu posredujete podatke o lokaciji projekta, številu stanovanj, ocenjeni vrednosti, potrebnih virih, predvidenem začetku in današnjem stanju.

Tabelo s popisani projekti pošljite do srede 14.6. 2023 na naslov gp.msp(at)gov.si in se v zadevi sklicuje na 352- 68/2023-2720 Javna stanovanjska gradnja – občine.

* * *