Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Ljubljana, 13. 6. 2024 – S strani Geodetske uprave smo prejeli dopis, v katerem pozivajo občine k ažurnem poročanju o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin (ETN). Neporočanje v evidenco trga nepremičnin predstavlja kršitve, ki se za prekršek sankcionirajo z globo, ki je določena v razponu od 600 do 4.000 €.

Skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (v nadaljevanju ZMVN-1) in Pravilnikom o evidenci trga nepremičnin so občine potencialni zavezanci za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb v ETN. Občina mora v ETN sporočiti podatke o kupoprodajnih poslih s stavbami oziroma deli stavb in zemljišči, za katere je bil obračunan DDV, pri katerih nastopa kot prodajalec, in podatke o najemnih poslih s stavbami oziroma deli stavb, pri katerih nastopa kot najemodajalec oziroma kot najemojemalec, če je najemodajalec fizična oseba. Podatke je treba sporočiti z uporabo spletne aplikacije ETN do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen kupoprodajni posel oziroma najemni posel ali dodatek k najemni pogodbi.

Podrobnejša pojasnila o registraciji in poročanju v ETN se nahajajo na spletnem portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, na strani Trg nepremičnin – E-prostor (gov.si).

Za najemne posle naj občine, ki se bodo na novo registrirale za poročanje oziroma občine, ki bodo ažurirale podatke, sporočijo podatke za vsa trenutno aktivna najemna razmerja, ne glede na to kdaj je bila sklenjena najemna pogodba. O najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena in že zaključena v preteklosti, ni treba poročati. Morebitna aktivna najemna razmerja, ki so dejansko že prenehala, pa je treba zaključiti.

Cilj geodetske uprave kot organa vrednotenja ni sankcioniranje, ampak pravočasno pridobivanje popolnih podatkov, na podlagi katerih se oblikujejo modeli vrednotenja nepremičnin, v evidenco trga nepremičnin, zato GURS poziva občine k ažurnemu poročanju o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v ETN.