Zneski regresa za prehrano med delom

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo v zvezi z zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 bo regres za delo znašal 6,90 evra.

Zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih
nagrad in solidarnostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 znašajo:

 1. Nadomestilo za ločeno življenje: 169,45 evra.
 2. Dnevnica za službena potovanje v državi:
  – nad 12 ur: 25,79 evra,
  – nad 8 do vključno 12 ur: 12,87 evra,
  – od 6 do vključno 8 ur: 7,06 evra.
 3. Jubilejna nagrada:
  – za 10 let delovne dobe: 348,14 evra,
  – za 20 let delovne dobe: 522,20 evra,
  – za 30 let delovne dobe: 696,27 evra,
  – za 40 let delovne dobe: 696,27 evra.
 4. Solidarnostna pomoč: 696,27 evra.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila
stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za
javne uslužbence.

* * *