Prošnja za podaljšanje roka za vnos v aplikacijo AJDA

Združenje občin Slovenije je na KPV naslovilo prošnjo za podaljšanje roka za vnos v aplikacijo AJDA, zagotovitev rednega vzdrževanja in sanacije manjših pritokov in hudournikov., in sicer zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije.

Poleg tega smo Vlado RS pozvali, da posveti pozornost rednemu vzdrževanju in sanaciji tudi manjših pritokov ter hudournikov. Zaradi izdelave ocen ogroženosti, naj se o tem redno poroča občinam, enkrat letno pa naj se poda tudi poročilo o tehničnem pregledu.

* * *