PREDLOG AMANDMAJA K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2023 IN 2024

Združenje občin Slovenije je pripravilo predlog amandmajev k predlogu novele Zakona o o izvrševanju proračunov proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A).

Predlagamo dvig povprečnine iz 700,00€ na 773,66€.

* * *