Osma seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 23. 11. 2023 – Včeraj, 22. 11. 2023, je potekala osma seja posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo, na kateri so bili obravnavani predlogi šestih pravilnikov s področja dolgotrajne oskrbe. Seje se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije (ZOS).

Člani posvetovalnega telesa so obravnavali šest predlogov pravilnikov, in sicer:

  1. Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe;
  2. Pravilnik o vlogi za vpis v Register izvajalcev;
  3. Pravilnik o strokovnem svetu;
  4. Pravilnik o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe;
  5. Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti;
  6. Pravilnik o spremljanju, poročanja in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe.

ZOS je že v fazi javne obravnave predlogov pravilnikov podalo pripombe na predlog Pravilnika o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, kjer smo pozvali, da k dodatnemu ovrednotenju lestvice s točkami za uporabnike, ki ne živio v urbanih okoljih. Pripomba ni bila upoštevana, in sicer s pojasnilom, da so testiranja ocenjevalne lestvice za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe potekala tako v urbanih kot ruralnih okoljih. Ocenjevalci bodo na terenu dali poudarek temu kaj posameznik zmore opraviti sam in ne njegovi zdravstveni diagnozi. Pripravlja pa se priročnik za ocenjevalce z metodološkimi pravili za uporabo na terenu. Ta naj bi bil ocenjevalcem na terenu v veliko pomoč. Informacija o tem kdaj bo izdan, ni bila podana.

ZOS je podal pripombe tudi k predlogu Pravilnika o strokovnem svetu, in sicer smo pozvali k določitvi načina in postopka imenovanja članov sveta. Konkretnih odgovor s strani pristojnih nismo dobili in ponovno pozvali k določitvi postopka in načina imenovanja. Namreč, že Zakon o dolgotrajni oskrbi v 9. členu določa, da je član strokovnega sveta tudi predstavnik lokalnih skupnosti. Bodo pa člane sveta imenovali štirje ministri, in sicer minister za dolgotrajno prihodnost, minister za zdravje, minister za delo, družine in socialne zadeve ter minister za finance. Na predlog, da bodo člani imenovani v roku treh mesecev od sprejema pravilnika in da bo v roku treh mesecev od oblikovanja sveta sklicna konstitutivna seja, smo podali poziv, da se ti roki občutno skrajšajo. Po ocenah članov posvetovalnega telesa je izjemno pomembno, da začne svet delovati čimprej in ključno bo njegovo delovanje v prvem mandatu.

Prav tako pa smo podali pripombe na predlog Pravilnika o spremljanju, poročanju in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe, in sicer smo opozorili, da bodo vsa poročanja predstavljala veliko birokratsko oviro in pozvali k poenotenju obrazcev. Prav tako smo prosili za pojasnilo ali se predvideva vnos podatkov v enotni informacijski sistem. Pristojni so podali odgovor, da bodo stvari poenotene v informacijskem sistemu, ki bo vzpostavljen v roku petih let.

* * *