Objavljeno skupno povabilo za pripravo in podpis dopolnitev dogovora za razvo regij

Ljubljana, 3. 4. 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v petek, 29. marca objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike. »Dogovor za razvoj regij je pomemben mehanizem dodelitve evropskih kohezijskih sredstev po principu od spodaj navzgor,« je ob tem poudaril minister dr. Aleksander Jevšek.

Skupni obseg sredstev v povabilu znaša 440,07 milijonov evrov, od tega 286,04 milijonov evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 milijonov evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Posebnost tokratnega poziva je, da je skupen za vse cilje oziroma področja, medtem ko je bil v preteklem obdobju izpeljan ločeno za posamezna področja. »Novost bo omogočila, da se sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejajo med regijami po posameznih področjih, kar prinaša večjo finančno samostojnost regij in lahko predstavlja že tudi model za regionalizacijo v širšem pomenu,« je še poudaril minister Jevšek.

Povabilo vsebuje naslednja vsebinska področja:

  • Podjetniški inkubatorji, posredniško telo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Oskrba s pitno vodo, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Zelena infrastruktura, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).
  • Državno kolesarsko omrežje, posredniško telo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

Za Dogovore za razvoj regij so v skladu s Programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada ter sredstva iz integralnega proračuna RS. Sredstva so po statističnih merilih razvojne ogroženosti razporejena med 12 razvojnih regij.

V preteklem finančnem obdobju v obdobju 2014-2020 je bilo v okviru dogovorov za razvoj regij sofinanciranih 225 projektov, višina sofinanciranja pa je dosegla 446 milijonov evrov. Sama vrednost izvedenih projektov je bila še za okoli tretjino višja.

***