OBJAVLJEN JAVNI RAZPSI ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V LETU 2023

Ljubljana, 3. 5. 2023 – V Uradnem listu RS, št. 49/2023, ki je izšel 28. 4. 2023, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007, katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V okviru razpisa bo predvidoma na voljo 210.000,00 evrov. Rok za prijavo je 30. 5. 2023.


Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine, ki sodelujejo v ETM 2023, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju.

Namen javnega razpisa
je informiranje in ozaveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov z dolgoročnejšim vplivom na prebivalce v slovenskih občinah ter jih spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane – hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd.

Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM 2023 v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Cilj javnega razpisa
je podpreti občine pri izvedbi ETM 2023 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine.

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023.

Predmet sofinanciranja
je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. Peš kažipoti v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2023.

Upravičeni stroški
so:

  • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
  • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 5.000,00 EUR.

Aktivnosti morajo biti v celoti izvedene do vključno 15. 10. 2023.

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/javne-objave/).

Potencialni vlagatelji lahko vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa posredujejo na spletno pošto etm.mope(at)gov.si, in sicer najkasneje do 24. 5. 2023. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 26. 5. 2023.

Rok za prijavo je 30. 5. 2023.

* * *