OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH PROJEKTOV PROMOCIJE ALPSKE KONVENCIJE NAMENJENE MLADIM V LETIH 2023 IN 2024

Ljubljana, 22. 5. 2023 – V Uradnem listu RS, št. 57/2023, ki je izšel 19. 5. 2023, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024, katerega je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Predvidena sredstva za razpisane vsebine znašajo 80.000,00 EUR (za leti 2023 in 2024 skupaj).


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2023–2030 in osrednjemu motu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji »Kakovost življenja v Alpah za vse!«.

Razpis je namenjen
organizaciji in izvedbi dogodkov kot so razstave, prireditve, festivali, tabori, okrogle mize, posveti, dogodki mreženja, strokovne in izobraževalne delavnice, tematske delavnice, ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti namenjene mladim.

Ciljne skupine
, katerim so projekti namenjeni: učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki, študenti in mladi do 29 let.

Temeljni namen razpisa
je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni med mladimi.

Sofinancirani bodo projekti z naslednjimi cilji:

  • spodbuditi zanimanje mladih za aktualne teme v alpskem prostoru;
  • povečati zavedanje mladih o alpskih naravnih in kulturnih vrednotah;
  • opolnomočenje mladih za aktivno vključevanje in sodelovanje pri sprejemanju odločitev v občinah pri sooblikovanju lastne prihodnosti;
  • aktivacija mladih za participacijo na področju urejanja prostora, podnebnih sprememb in prilagajanja nanje;
  • graditi alpsko identiteto, mladim osvetliti priložnosti, ki jim alpski svet ponuja;
  • krepitev identifikacije mladih z alpskim prostorom, zlasti v tistih območjih, ki jih zaznamuje trend odseljevanja;
  • ohranjanje poselitvenih pogojev v skladu z načelom trajnostnega razvoja, zagotavljanje storitev splošnega pomena ter krepitev zavesti o pripadnosti skupnosti in identiteta;
  • promocija, ozaveščanje in izobraževanje varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora
  • izboljšanje/doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v alpskem prostoru in krepitev zavedanja mladih, da lahko s svojim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju;
  • promocija in popularizacija izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki ležijo v območju Alpske konvencije. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je dostopna na spletnem naslovu.

Rok za prijavo je prejem vloge na javni razpis je do 15. 6. 2023 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu –TU.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: gp.mnvp(at)gov.si, s sklicem na št. zadeve: 430-11/2023-2550.

* * *