Objavljen javni razpis za aktivnosti v zvezi z evropskim tednom mobilnosti

Ljubljana, 20. 5. 2024 – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS, št. 42/2024 Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru sklada za podnebne spremembe financirano s sredstvi sklada za podnebne spremembe, v okviru katerega je predvidenih 500.000,00 evrov. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme, je 10.000,00 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2024, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Pristopna listina ETM 2024 za občine o sodelovanju na ETM 2024 se nahaja na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje

Namen javnega razpisa je informiranje in ozaveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM 2024 v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Cilj javnega razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2024 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji), s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024. Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti
 • L: Pospravimo ulice

Rok za dospelost vloge je do vključno 24. 6. 2024, kar pomeni, da morajo do vključno tega datuma prispeti v glavno pisarno ministrstva.

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletni strani MOPE.

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronskega naslova etm.mope@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 18. 6. 2024. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 20. 6. 2024.  Vprašanja  in odgovori nanje, bodo objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/javne-objave/).

* * *