Objavljen Javni razpis sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Ljubljana, 4. 3. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 18/2024, ki je izšel 1. 3. 2024, je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, objavilo »Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024)«. v okviru razpisa bo na voljo 20.000.000 EUR, in sicer v obdobju od 2024 do 2026.

Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo.

Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije (z ali brez baterijskih hranilnikov) na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo (v nadaljevanju: naprava za samooskrbo).

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.

Naprava za samooskrbo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1. Naprava za samooskrbo je lahko nameščena tudi na enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnem zemljišču, zgrajenih v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Priznani upravičeni stroški projekta bodo sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49 %, vendar ne več kot 358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100 %, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000 EUR na vlogo.

Roki za oddajo vlog so:

  • 15. 4. 2024;
  • 2. 9. 2024;
  • 10. 2. 2025.

Morebitna vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov: se-noo.mope@gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/.

* * *