NA ODBORU ZA FINANCE PREDLAGANA SPREMEBA ZIPRS ZA DVIG POVPREČNINE PO IZRAČUNIH ZOS

Ljubljana, 22. 5. 2023 – Odbor DZ za finance je v soboto, 20.5.2023, za sprejem na plenarni seji pripravil predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna ter novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Obravnavo smo spremljali tudi v ZOS, saj smo kot edino združenje poslancem posredovali predlog za dvig povprečnine za dobrih 10%. Amandma je bil tudi v celoti povzet in predlagan s strani poslancev opozicije, vendar ga koalicijski poslanci niso podprli.


S predlogom rebalansa, s katerim so se v zadnjih dveh tednih že seznanila preostala zainteresirana delovna telesa DZ, se letošnji odhodki državnega proračuna, predvsem zaradi manjše porabe za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje, znižujejo za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov, prihodkov pa naj bi bilo po novem 13,1 milijarde evrov oziroma 233 milijonov evrov manj kot doslej.

Poslanska skupina SDS je k predlogu novele zakona ZIPRS23/24 vložila dopolnilo, s katerim bi se v luči visoke inflacije zvišala povprečnina za občine. Združenje občin Slovenije je pripravilo in posredovalo  predlog amandmaja k predlogu novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A). Predlagali smo  dvig povprečnine iz 700,00EUR na 773,66EUR  za obe proračunski leti.

Oktobra 2022 je bila v okviru pogajanj za določitev povprečnine ta določena v višini 700,00EUR in je bila v danih razmerah zadovoljiva, vendar smo že takrat opozarjali, da občinski proračuni morebitnih dodatnih bremen iz naslova dodeljenih obveznosti s strani države, ne bodo zmogli. Kmalu za tem so bile občine soočene z dvigom stroškov dela – stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dvig minimalne plače, dodaten dvig plač pomočnic vzgojiteljic, dvig cen energentov in energije ter vsekakor  posledočno tudi inflacije. Vse to so stroški, ki vedno bolj zajedajo v proračune občin in za njihovo kritje bi morala zadoščati povprečnina, vendar temu žal ni tako.

Inflacija se ne umirja skladno z lanskimi napovedmi in se glede na povečane stroške dela in dvige ostalih cen tudi v nadaljevanju leta ne bo umirjala. To pomeni, da se bodo tudi stroški lokalnih skupnosti še vedno povečevali in vprašanje je kako dolgo bodo občine še zmogle zagotavljati njihovo kritje. ZOS za leti 2024 in 2025 že pripravlja strokovna izhodišča za dvig povprečnine.

DZ bo novelo zakona skupaj z rebalansom obravnaval na plenarni seji, ki se začne v ponedeljek.

* * *