MZI pripravil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu

Ljubljana, 12. 4. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu  (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

S spremembo Zakona se bo zagotovilo izvajanje Uredbe (EU) št. 2021/782, katere namen je zagotoviti učinkovito zaščito potnikov in spodbujanje potovanja po železnici. Uredba (EU) št. 2021/782 kot glavno obvezo državi članici določa določitev nacionalnega izvršilnega organa. Z Zakonom se za ta organ določi regulatorni organ, ki je organiziran v okviru AKOS.

Zakon bo z določitvijo nacionalnega izvršilnega organa določil tudi:

  • roke, v katerih se lahko pritoži potnik, ki meni, da so mu kršene pravice iz Uredbe (EU) 2021/782,
  • subjekt, kateremu se poda pisno pritožbo,
  • subjekte, ki so dolžni regulatornemu organu v predpisanem roku predložiti zadevne dokumente in informacije.

Zaradi izboljšave storitev železniškega prevoza potnikov v državi, s priznanjem enakih pravic potnikov v mednarodnem in notranjem železniškem prometu, s čemer bi se zvišala raven varstva potrošnikov, kot tudi zaradi dostopa do potovalnih informacij v realnem času, informacij o tarifah, je oziroma bo potovanje po železnici dostopnejše tudi za tiste, ki so se do sedaj redkeje posluževali take vrste prevoza. Da se olajša potovanje po železnici, bi morali prevozniki v železniškem prometu vsem pristojnim subjektom (organizatorjem potovanj, prodajalcem vozovnic, drugim prevoznikom v železniškem prometu …) zagotoviti dostop do tovrstnih potovalnih informacij ter možnost rezervacije kot tudi njen preklic.

Prilagodila se bodo tudi določila ZUreP-3, v okviru katerega se ja na novo določilo, da je nosilec urejanja prostora za državne in občinske prostorske akte samo posamezno ministrstvo. S spremembo Zakona se bo tako črtalo določilo v 13. členu, kjer je to nalogo izvajal DRSI.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.