Pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa

ZOS je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o sofinanciranju pasivne protihrupne zaščite ob linijskih virih hrupa.

Ta prinaša občinam nove finančne obremenitve – objava javnega poziva sofinanciranje pasivne protihrupne zaščite in zagotovitev finančnih sredstev. Temu nasprotujemo in smo predlagali, da da se vir sredstev za obe nalogi zagotovi v okviru državnega proračuna in se občin dodatno ne obremenjuje. V kolikor pa bo pripravljavec vztrajal pri navedenih aktivnostih, pa pozivamo, da se naloge ustrezno finančno ovrednotijo in se zanje zagotovi potrebna finančna sredstva v okviru povprečnine.

* * *