Kmetijsko ministrstvo objavilo novi terminski načrt javnih razpisov

Ljubljana, 6. 3. 2024 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

Tako se v letošnjem letu nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in intervencij strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027.

Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 se sicer zaključuje, načrtujejo objavo še zadnjih treh javnih razpisov. V okviru omenjenega strateškega načrta pa ministrstvo letos načrtuje objavo 35 javnih razpisov.

Marca je predvidena objava dveh javnih razpisov za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč in agromelioracij na komasacijskih območjih. Predvidena je tudi objava javnih razpisov za gradnjo namakalnih sistemov za več uporabnikov, podporo za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.

Prav tako je tekom leta predvidena objava pet javnih razpisov za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, kar vključuje tudi digitalizacijo kmetijskih gospodarstev.

Predvideni pa so tudi javni razpisi za naložbe v okviru drugih intervencij, kar vključuje naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in naložbe v prilagoditev na podnebne razmere pri trajnih nasadih (predvidoma aprila) ter naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva (maja).

V Uradnem listu RS, št. 18/2024, ki je izšel 1. 3. 2024, pa so bili objavljeni sledeči štirje razpisi: