Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Ljubljana, 20. 11. 2023 – V Uradnem listu RS, št. 116/2023, ki je izšel 17. 11. 2023, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka: JR OCPS), katerega  je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 5.144.300,00 EUR, od tega 4.372.655,00 EUR evropskih kohezijskih sredstev.

Na javnem razpisu lahko kandidira občina, ki še nima izdelane OCPS ali je od njenega sprejema na občinskem/mestnem svetu do oddaje vloge na predmetni javni razpis minilo več kot dve leti. Lahko sodeluje tudi več občin skupaj, in sicer kot konzorcij občin. V tem primeru je treba določiti nosilno občino, s katero bo podpisana pogodba in bo zadolžena za vložitev zahtevka za izplačilo.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: OCPS.

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Sredstva Kohezijskega sklada bodo dodeljena kot nepovratna sredstva v obliki pavšalnih zneskov, kar pomeni, da so vsi upravičeni stroški operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska in v skladu z vnaprej dogovorjenimi določbami o pričakovanih rezultatih operacije, določene v pogodbi o sofinanciranju operacije. Višina zneska pa je odvisna od statusa občine in števila prebivalcev.

Rok za prijavo na razpis je 17. 12. 2023.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom je možno posredovati do najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: jr-ocps.mope@gov.si.