Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024

Ljubljana, 25. 3. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 24/2024, ki je izšel 22. 3. 2024, je objavljen Javni razpis  za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 (v nadaljevanju: Javni razpis), katerega je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 2.500.000,00 €, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.

Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:

A. OPREMA SKUPINE A – izključno nova oprema:

 • gasilska zaščitna obleka (GZO),
 • gasilska zaščitna obleka za požare v naravi (GZO-PN),
 • kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
 • gasilska zaščitna čelada (GZČ),
 • gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
 • gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
 • gasilske zaščitne rokavice (GZR),
 • izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
 • izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
 • tlačna posoda (TP),
 • gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
 • izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
 • nahrbtna brenta (NB),
 • gasilski pas (GP),
 • termo kamera (TK).

B. OPREMA SKUPINE B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave):

 • gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
 • pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
 • pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
 • prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
 • potopne črpalke (PČ):230V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
 • agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
 • zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
 • nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.

Prijavitelj se na ta razpis lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.

Na razpisu lahko sodelujejo:

 • neposredno prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljevanju: PGD),
 • pristojna gasilska zveza (v nadaljevanju: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena,
 • GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.

Rok za prijavo na Javni razpis je začel teči 22. 3. 2024, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 6. 5. 2024.

Za več informacij se lahko obrnete na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana (https://gasilec.net/, elektronski naslov: adriana.cividini@gasilec.net).