Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

Ljubljana, 29. 4. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 35/2024, ki je izšel 26. 4. 2024, je objavljen Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 (v nadaljevanju: Javni razpis), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.000.000 eurov, od tega:

  • sklop A: za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture 800.000 eurov,
  • sklop B: za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak 200.000 eurov.

Predmet Javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilj javnega razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Javni razpis prispeva k specifičnemu cilju: SO2 krepitev tržne usmerjenosti ter kratkoročno in dolgoročno povečanje konkurenčnosti kmetij, vključno z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji; skupnemu kazalniku učinka: O.24. Število produktivnih naložbenih operacij ali enot zunaj kmetij, ki prejemajo podporo ter obravnava potrebo: P08 Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti ter tehnološki razvoj v gozdarstvu.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. 5. 2024 do vključno 23. 9. 2024 do 14. ure.