Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ljubljana, 28. 3. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 24/2024 je objavljen Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta (v nadaljevanju: Javni poziv), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Namen Javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe pro­stora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tem bo med drugim za­gotovljena potrebna osnova za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč.

Cilj Javnega poziva je sprejet in v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu objavljen tehnično posodobljen občinski prostorski izvedbeni akt do 31. 12. 2025.

Upravičenec do financiranja je lokalna skupnost – občina, ki se prijavi na ta javni poziv ter izpolnjuje pogoje predpisane s tem javnim pozivom in ima sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025:

  • stroški po pogodbi za izvedbo tehnične poso­dobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki so dejansko nastali in so povezani z izvedbo tehnične
  • posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta in niso stroški lastnega dela,
  • strošek informiranja in obveščanja javnosti (do največ 3.000,00 EUR),
  • strošek priprave dokumentov za izvedbo jav­ne razgrnitve tehnično posodobljenega občinskega pro­storskega izvedbenega akta (tiskanje dokumentov za razgrnitev),
  • strošek najema prostorov za izvedbo javne razgrnitve tehnično posodobljenega občinskega prostor­skega izvedbenega akta, če prostori niso v lasti občine,
  • strošek objave tehnično posodobljenega ob­činskega prostorskega izvedbenega akta.

Neupravičeni stroški po tem javnem razpisu:

  • stroški reprezentance, nastali pri pripravi in sprejemu tehnično posodobljenega občinskega prostor­skega izvedbenega akta,
  • stroški samopromocije izdelovalca in
  • davek na dodano vrednost (DDV).

Stroški za izvedbo tehnične posodobitve so lahko predmet samostojne pogodbe, ali so del pogodbe za pripravo prostorskega izvedbenega akta.

Upravičeni stroški, ki so nastali med 1. 2. 2020 in 31. 12. 2025, so upravičeni do financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da še niso bili uveljavljeni za financiranje iz Evropskih sredstev, so vsebinsko vezani na izvajanje ukrepov ter prispevajo k doseganju mejnikov in ciljev Načrta.

Skrajni rok za prejem vloge za izplačilo je 30. 1. 2026.

Dodatne informacije ter vsa dodatna vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mnvp@gov.si, s sklicem na številko zadeve 430-26/2023-2560.