Izvedba seminarja Proces priprave investicijske dokumentacije za uspešno voden in izveden projekt /program

Predavanje mag. Nataše Dolanc Jerman je bilo osredotočeno na ključne faze in pravne podlage pri pripravi in izvajanju projektov. Seminar smo na Združenju občin Slovenije izpeljali 20.5.2024. Udeleženci seminarja so tako po programu predavanja izvedeli podrobno o naslednjih temah:

 1. Opredelitev osnovnih pojmov: Uvod v temeljne pojme, ki so potrebni za razumevanje projektnega vodenja in priprave projektne dokumentacije.
 2. Pravne podlage: Pregled pravnih okvirjev, zakonodaje in predpisov, ki urejajo pripravo in izvajanje projektov. Poudarek je na skladnosti projektov s pravnimi zahtevami.
 3. Priprava projekta: Podrobno o dokumentih in fazah priprave projekta, vključno z:
  • DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta): Osnovni dokument, ki opredeljuje potrebo, cilje in osnovne parametre projekta.
  • PIZ (Predinvesticijska zasnova): Razširitev DIIP z bolj podrobnimi informacijami in analizami.
  • IP (Investicijski program): Dokument, ki opredeljuje celotno investicijo, vključno s finančnimi in časovnimi načrti.
  • NIP (Načrt izvedbe projekta): Podrobni načrt za izvedbo projekta, vključno z vsemi koraki in odgovornostmi.
 4. Priprava programa: Različne oblike priprave programa, kot sta poenostavljen DIIP in DIIP, ki igra vlogo investicijskega programa. Poudarek na optimizaciji dokumentacije glede na kompleksnost projekta.
 5. Izvajanje projekta: Faze in dokumenti, ki spremljajo izvajanje projekta, vključno z:
  • Študija izvedbe: Analiza izvedljivosti in podrobni načrti za implementacijo projekta.
  • Poročilo o izvajanju: Redna poročila o napredku projekta, odstopanjih in sprejetih ukrepih.
  • NIP (Načrt izvedbe projekta): Stalna referenca med izvajanjem za zagotavljanje skladnosti s cilji in načrti.
 6. Zaključevanje projekta in učenje: Končne faze projekta, vključno z:
  • Končno poročilo: Pregled dosežkov, izpolnjenih ciljev in analize uspešnosti.
  • NIP (Načrt izvedbe projekta): Končna ocena in zaključki glede na začetni načrt.
  • Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov: Analiza dolgoročnih učinkov projekta in naučene lekcije za prihodnje projekte.

Mag. Nataša Dolanc Jerman je skozi predavanje sistematično vodila udeležence od začetka do konca projekta, pri čemer izpostavi ključne dokumente in postopke, ki zagotavljajo uspešno izvedbo in zaključno evalvacijo projektov. Udeleženci so na predavanju zastavljali vprašanja, na katera so prejeli tudi takojšnje odgovore.